The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Closeหากคุณวางแผนที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือขอรับการลงทะเบียนทางวิชาชีพในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ คุณอาจจําเป็นต้องทําการสอบ IELTS Academic

การสอบ IELTS Academic ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของคุณในระดับการศึกษา เพื่อพิจารณาว่าคุณพร้อมที่จะศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือระดับบัณฑิตศึกษา หรือทํางานในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ครู หรือทนายความหรือไม่

การสอบ IELTS Academic จะประเมินทักษะภาษาอังกฤษของคุณในการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียน คุณสามารถสํารวจเอกสารเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญของเราที่สามารถช่วยให้คุณทําคะแนนในฝันได้สําเร็จในการสอบ

เรียนรู้เพิ่มเติม