The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS Listening test

ระยะเวลาในการสอบ 30 นาที (และ 10 นาทีสำหรับการเขียนคำตอบ ในการสอบแบบกระดาษ)

การสอบทักษะการฟังสำหรับ Academic และ General Training นั้นไม่มีความแตกต่างกัน ผู้สอบจะต้องตอบคำถามจำนวน 40 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทสนทนา 4 ชุด เทปบันทึกที่ผู้สอบจะได้ฟังนั้นจะมีตั้งแต่คำบรรยายโดยผู้พูดเพียงหนึ่งคน หรือบทสนทนาที่มีผู้พูดตั้งแต่สองคนหรือมากกว่า โดยจะเป็นเสียงบันทึกจากเจ้าของภาษาที่มีสำเนียงแตกต่างกันไป

ผู้สอบจะได้ฟังเทปบันทึกเสียงเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อตอบคำถาม 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีคำถาม 10 ข้อ

การทดสอบฟังนี้ จะเป็นการทดสอบความสามารถในการรับสารดังนี้

 • ความสามารถในการจับประเด็นสำคัญและข้อมูลที่ถูกต้อง

 • ความสามารถในการทำความเข้าใจความเห็นและทัศนคติของผู้พูด

 • ความสามารถในการตีความจุดประสงค์ของผู้พูด

 • ความสามารถในการติดตามแนวคิดในบทสนทนาที่ดำเนินไป

ส่วนต่างๆ ของข้อสอบในการสอบทักษะการฟัง

เทปบันทึกเสียงชุดที่ 1 บทสนทนาระหว่างผู้พูดสองคนในเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน

เทปบันทึกเสียงชุดที่ 2 บทบรรยายโดยผู้พูดหนึ่งคนในหัวข้อที่เกี่ยวกับบริบทในสังคมทั่วไป เช่น การบรรยายถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่น

เทปบันทึกเสียงชุดที่ 3 บทสนทนาระหว่างผู้พูดตั้งแต่สองคนขึ้นไป แต่ไม่เกินสี่คน ในบริบทที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือการอบรม เช่น บทสนทนาเกี่ยวกับการทำรายงานในมหาวิทยาลัยระหว่างผู้สอนและนักเรียน

เทปบันทึกเสียงชุดที่ 4 บทบรรยายโดยผู้พูดหนึ่งคนในบริบทการบรรยายทางวิชาการ เช่น การบรรยายในชั้นเรียนระดับมหาวิทยาลัย

ปรนัย

คุณสามารถตอบคําถามปรนัยได้ โดยเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว หรือคําตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งข้อ อ่านคําถามให้ละเอียดเพื่อตรวจสอบว่าต้องใช้คําตอบกี่คำตอบ  

ในคําถามแบบปรนัย ซึ่งคุณต้องเลือกคําตอบที่ถูกต้องหนึ่งข้อ (A, B หรือ C) คุณจะได้รับ: 

 • คําถามตามด้วยคําตอบที่เป็นไปได้สามข้อ 

 • จุดเริ่มต้นของประโยคจะตามด้วยวิธีการสามวิธีที่เป็นไปได้ในการเติมประโยคให้สมบูรณ์ 

ในคําถามแบบปรนัย หากคุณต้องเลือกคําตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งข้อ คุณจะได้รับรายการคําตอบที่ยาวกว่าคำถามปรนัยแบบเลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อเดียว  

คําถามแบบปรนัยมีไว้เพื่อทดสอบทักษะที่หลากหลาย คุณอาจจําเป็นต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะหรือความเข้าใจโดยรวมของประเด็นหลักจากข้อความที่คุณได้ฟัง

การจับคู่

คุณต้องจับคู่รายการตัวเลขกับชุดตัวเลือกจากกระดาษคำถาม โดยใช้ข้อมูลจากสิ่งที่คุณได้ยินจากบทพูด ชุดของตัวเลือกอาจเป็นเกณฑ์บางอย่าง 

การจับคู่จะประเมินทักษะในการรับฟังรายละเอียด และประเมินว่าคุณจะเข้าใจข้อมูลที่ให้ไว้ในการสนทนาในหัวข้อประจําวันหรือไม่ เช่น การระบุประเภทโรงแรมหรือที่พักของแขกที่เข้าพักที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังประเมินความสามารถของคุณในการติดตามการสนทนาระหว่างคนสองคน นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อประเมินความสามารถของคุณในการรับรู้ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในข้อความที่ได้ฟัง 

การวางแผน แผนที่ การติดฉลากแผนภาพ

คุณจะต้องทําฉลากบนแปลน (เช่น อาคาร) แผนที่ (เช่น ส่วนหนึ่งของเมือง) หรือแผนภาพ (เช่น ของชิ้นอุปกรณ์) โดยปกติแล้ว คุณสามารถเลือกคําตอบได้จากรายการบนกระดาษคําถาม 

โจทย์จับคู่นี้ประเมินความสามารถของคุณในการทําความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น คําอธิบายสถานที่ และเชื่อมโยงสิ่งนี้กับการนําเสนอด้วยภาพ ซึ่งอาจรวมถึงความสามารถในการปฏิบัติตามกสารใช้ภาษาบอกทิศทาง (เช่น ตรงไป/เลี้ยวซ้าย/ตรงข้าม) 

แบบฟอร์ม หมายเหตุ ตาราง การทำผังงานให้สมบูรณ์

ในส่วนการทำผังงานให้เสร็จสมบูรณ์นี้ คุณจะต้องกรอกช่องว่างในโครงร่างของเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อความที่ฟัง โครงร่างจะมุ่งเน้นไปที่แนวคิด/ข้อเท็จจริงหลักในข้อความ อาจเป็น: 

 1. แบบฟอร์ม: ใช้เพื่อบันทึกรายละเอียดข้อเท็จจริง เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

 2. ชุดของบันทึก: ใช้เพื่อสรุปข้อมูลโดยใช้เค้าโครงเพื่อแสดงให้เห็นว่ารายการที่แตกต่างกันเกี่ยวข้องต่อกันและกันอย่างไร 

 3. ตาราง: ใช้เพื่อสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่น สถานที่/เวลา/ราคา 

 4. ผังงาน: ใช้ในการสรุปกระบวนการที่มีขั้นตอนชัดเจน โดยมีทิศทางของกระบวนการที่แสดงตามลูกศร 

คุณจะต้องเลือกคําที่หายไปในวิธีใดวิธีหนึ่ง: 

 • จากรายการที่แสดงในรายงานคําถาม 

 • จากเสียงที่บันทึก 

คุณต้องเขียนคำตามขีดจํากัดคําที่ระบุไว้ในคําแนะนําและใช้คําที่คุณได้ยินจากเสียงที่บันทึก 

คุณควรอ่านคําสั่งอย่างระมัดระวังเนื่องจากจํานวนคําหรือตัวเลขที่คุณควรใช้ในแต่ละโจทย์จะแตกต่างกันไป มีการให้ขีดจํากัดคํา เช่น ‘คําไม่เกิน 2 คำและ/หรือตัวเลขไม่เกิน 1 ตัวเลข’ ถ้าคุณใช้จำนวนคําเกินขีดจํากัด คําตอบของคุณจะถูกทําเครื่องหมายว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้นในแต่ละคําถาม ให้ดูการจํากัดคําอย่างละเอียด คําย่อจะไม่ได้รับการตรวจสอบ เช่น ‘don’t’ คําที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายขีดนับเป็นคําเดียว เช่น ‘police-man’ 

โจทย์เติมคำในช่องว่างนี้จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นหลักที่ผู้ฟังจะเข้าใจตามปกติในสถานการณ์ประเภทนี้ 

การทำประโยคให้สมบูรณ์

ในโจทย์การทำประโยคให้สมบูรณ์ คุณต้องอ่านชุดประโยคที่สรุปข้อมูลสําคัญจาก: 

 • ข้อความที่ฟังทั้งหมด

 • หรือจากส่วนหนึ่งเท่านั้น  

จากนั้นคุณจะเติมช่องว่างในแต่ละประโยคโดยใช้ข้อมูลจากข้อความที่ฟัง มีการให้ขีดจํากัดคํา เช่น ‘คําไม่เกินหนึ่งคำและ/หรือตัวเลขไม่เกิน 1 ตัวเลข’ 

คุณควรอ่านคําสั่งอย่างระมัดระวังเนื่องจากจํานวนคําหรือตัวเลขที่คุณควรใช้ในแต่ละโจทย์จะแตกต่างกันไป มีการให้ขีดจํากัดคํา เช่น ‘คําไม่เกิน 2 คำและ/หรือตัวเลขไม่เกิน 1 ตัวเลข’ ถ้าคุณใช้จำนวนคําเกินขีดจํากัด คําตอบของคุณจะถูกทําเครื่องหมายว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้นในแต่ละคําถาม ให้ดูการจํากัดคําอย่างละเอียด คําย่อจะไม่ได้รับการตรวจสอบ เช่น ‘don’t’ คําที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายขีดนับเป็นคําเดียว เช่น ‘police-man’ 

การทำประโยคให้สมบูรณ์จะเน้นความสามารถของคุณในการระบุข้อมูลสําคัญในข้อความที่ฟัง คุณต้องเข้าใจความสัมพันธ์ที่ใช้อยู่ เช่น สาเหตุและผลกระทบ 

ตอบคำถามอย่างสั้น

ในประเภทคําถามที่ต้องตอบคำถามอย่างสั้น คุณต้องอ่านคําถามแล้วเขียนคําตอบสั้น ๆ โดยใช้ข้อมูลจากข้อความที่ฟัง บางครั้งผู้เข้าสอบจะได้รับคําถามที่ขอให้พวกเขาเขียนสองหรือสามข้อ 

มีการให้ขีดจํากัดคํา เช่น ‘คําไม่เกิน 2 คำและ/หรือตัวเลขไม่เกิน 1 ตัวเลข’ ถ้าคุณใช้จำนวนคําเกินขีดจํากัด คําตอบของคุณจะถูกทําเครื่องหมายว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้นในแต่ละคําถาม ให้ดูการจํากัดคําอย่างละเอียด คําย่อจะไม่ได้รับการตรวจสอบ เช่น ‘don’t’ คําที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายขีดนับเป็นคําเดียว เช่น ‘police-man’ 

คําตอบสั้น ๆ จะมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการฟังเพื่อจับข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรม เช่น สถานที่ ราคา หรือเวลา ภายในข้อความที่ฟัง 

Chat with us