The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS General Training Writing test

ระยะเวลาในการสอบ 60 นาที

การสอบทักษะการเขียนจะมี 2 ส่วน โดยหัวข้อในการสอบจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป

ส่วนที่ 1

ผู้สอบจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์หนึ่งๆ  ซึ่งผู้สอบจะต้องทำการเขียนจดหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้รับ โดยอาจจะเป็นจดหมายขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือจดหมายอธิบายสถานการณ์ โดยรูปแบบการเขียนจดหมายจะมี 3 รูปแบบ เป็นกันเอง กึ่งทางการ หรือแบบทางการ

ส่วนที่ 2

ผู้สอบจะถูกขอให้เขียนเรียงความ ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็น ถกเถียง หรือกล่าวถึงข้อดีข้อเสีย ผู้สอบจะต้องสนับสนุนความคิดเห็นดังกล่าวด้วยการยกตัวอย่างจากความรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง โดยผู้สอบสามารถเขียนเรียงความในรูปแบบของตนเอง และเป็นทางการน้อยกว่าการสอบแบบ Academic

ข้อสอบส่วนที่ 1: การเขียนจดหมายสั้น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง

ในข้อสอบส่วนที่ 1 ในการทดสอบการเขียน General Training คุณจะถูกขอให้เขียนจดหมาย ซึ่งคุณแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการสื่อสารโดยใช้รูปแบบการเขียนจดหมายแบบพื้นฐานทั่วไป 

คุณจะได้รับสถานการณ์ที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจําวัน เช่น การเขียนขอโทษที่พลาดงานเลี้ยงของเพื่อน หรือการร้องเรียนต่อบริษัทเกี่ยวกับบริการที่ไม่ดี การเขียนเพื่อให้คําแนะนําแก่เพื่อนเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด หรือการเขียนเพื่อแสดงความสนใจสมัครงานใหม่ 

นอกเหนือจากการได้รับสถานการณ์แล้ว หัวข้อย่อยสามหัวข้อยังจะสรุปถึงสิ่งที่คุณต้องรวมไว้ในจดหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะต้องอธิบายรายละเอียด ให้เหตุผล แสดงความชื่นชอบและไม่ชอบ หรือให้ข้อเสนอแนะหรือคําแนะนํา 

คุณจะต้องใช้น้ำเสียงที่ถูกต้องในจดหมายของคุณ น้ำเสียงคือวิธีที่คุณสื่อสารกับผู้คนที่แสดงประเภทของความสัมพันธ์ที่คุณมีกับพวกเขา ในจดหมาย น้ำเสียงที่คุณใช้จะระบุอย่างชัดเจนด้วยคําขึ้นต้นและการลงท้ายที่เหมาะสม และควรจะถ่ายทอดด้วยคําพูดหรือถ้อยคําที่คุณเลือก 

จดหมายมักจะเขียนด้วยน้ำเสียงที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ โดยทั่วไปแล้ว หากจดหมายนี้ส่งถึงเพื่อน คนที่คุณรู้จักดี หรือครอบครัว และเหตุผลในการเขียนเป็นเชิงบวก น้ำเสียงจะไม่เป็นทางการ จดหมายถึงบุคคลอื่นและสําหรับข้อร้องเรียนหรือข้อความเชิงลบทั้งหมดควรเป็นทางการมากขึ้น 

ข้อสอบส่วนที่ 2: การเขียนเรียงความ

ในข้อสอบส่วนที่ 2 ของการสอบการเขียน General Training คุณจะถูกขอให้เขียนเรียงความเพื่อตอบสนองมุมมอง ข้อโต้แย้ง หรือปัญหา หัวข้อต่าง ๆ นั้นอยู่ในความสนใจทั่วไป เช่น เป็นเรื่องดีกว่าถ้าเด็กเรียนที่บ้านหรือไม่ ควรปรับอายุที่ดื่มสุราได้ขึ้นหรือไม่ ใครควรเป็นผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุหรือวิธีการนําครอบครัวมารวมกันอย่างใกล้ชิด 

คําแนะนําเกี่ยวกับโจทย์จะให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับคําถาม บอกวิธีหารือเกี่ยวกับหัวข้อในเรียงความของคุณ คุณอาจถูกขอให้บอกข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง สรุป และนําเสนอแนวทางแก้ปัญหา พิสูจน์ความคิดเห็น หรือประเมินหลักฐานและแนวคิด สิ่งสําคัญคือคุณต้องทําโจทย์ให้เสร็จอย่างระมัดระวังโดยใช้ความคิดและตัวอย่างที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนจุดยืนของคุณ ความคิดของคุณควรได้รับการจัดระเบียบอย่างชัดเจน โดยใช้ย่อหน้าสําหรับแต่ละแนวคิด คุณต้องเขียนอย่างน้อย 250 คํา  

คุณจะได้รับการประเมินความสามารถของคุณในการปฏิบัติตามแบบแผนการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในการจัดระเบียบและเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะที่สัมพันธ์กันโดยใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อแสดงความคิดและความคิดเห็นของคุณ 

Chat with us