ปฏิบัติตามแนวทางง่าย ๆ เหล่านี้เพื่อช่วยปรับปรุงทักษะการเขียนของคุณ หากคุณชอบเรียนรู้ด้วยภาพ ให้ข้ามไปที่ด้านล่างของหน้าเพื่อดูวิดีโอที่ให้ข้อมูลเดียวกัน สำหรับ 7 ขั้นตอนสู่ระดับคะแนน 7 ในข้อสอบการเขียนส่วนที่ 2 

ขั้นตอนที่ 1: ตอบคําถามให้ครบทุกส่วน

ข้อสอบการเขียนส่วนที่ 2 ของ IELTS กําหนดให้คุณเขียนเรียงความเพื่อตอบข้อความหรือสมมติฐาน คุณต้องอ่านคําถามให้ละเอียดเพื่อตอบทุกส่วนให้ครบถ้วนได้ ตัวอย่างเช่น ในคําถามด้านล่าง คุณต้องทํา 3 อย่างเพื่อให้ได้ระดับคะแนนที่สูงขึ้น แสดงให้ผู้คุมสอบเห็นว่าคุณกําลังจัดการกับทุกส่วนของโจทย์ 

 1. แสดงความเห็นด้านเดียว 

 2. นําเสนอความเห็นในด้านอื่น 

 3. นําเสนอความคิดเห็นของคุณ 


ตัวอย่างคําถาม:  

Some people think that wild animals should not be kept in zoos Others believe that there are good reasons for having zoos.

Discuss both these views and give your own opinion 


นําเสนอ มุมมองเดียว และจากนั้น มุมมองอื่น ๆจากนั้นนําเสนอ ความคิดเห็นของคุณ

Wild animals are kept in zoos all over world. At present, zoos are a tourist attraction in many countries and need wild animals to attract vistors. I beleve that wild creatures should not be kept in zoos and there should be alternative ways to see them.  

There are many good reasons for having zoos in our cities. Most importantly, they attract tourists and make money for city. Visitors get chance to see wild animals that they would not see unless they travelled far away. Rare species, like Chinese panda, or Indian tiger, or African rhino for example, are endangered and if we had no zoos they would die. Zoos care for these aminals and give us chance to see them. Therefore, we cannot underestimate teh educational importance of zoos.  

However, many people feel that wild animals should be free. They should not be kept in cages and small areas in zoo. This is cruel for animal and they often die because they is not in natural habitat. We frequently see news story about rare animals dying in zoos or getting sick because area is not big enough or suitable for wild animals like lions or polar bears. Also, these animals are unhappy and sometimes attack humans. Caging wild animals is unhealthy for the animals and is cruel. 

Both views put forward valid points, however, I strongly believe that zoos are no place for wild animals. If animals need to be cared for, they should be looked after in theier natural habitat in game parks or wildlife reserves. Goverments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit from them. 

In conclusion, although people believe that zoos are good places to keep wild animals because they can earn money and educate people, I feel that we do not need zoos anymore. We can look at wild animals on the internet and we can feel happy knowing that they are free. 

ขั้นตอนที่ 2: นําเสนอจุดยืนที่ชัดเจน

แม้ว่าคุณจะนําเสนอมุมมองที่แตกต่างกันในเรียงความของคุณ คุณต้องนําเสนอจุดยืนที่ชัดเจน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องบอกให้ผู้คุมสอบทราบว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับคําถาม จุดยืนของคุณต้องชัดเจนเพื่อได้เรียงความที่สมบูรณ์ อย่าเปลี่ยนใจในข้อสรุป 

 • Both views put forward valid points, however, I strongly believe... 

 • However, many people feel that... 

 • I believe that wild creatures should not be kept in zoos... 

ขั้นตอนที่ 3: เรียบเรียงเรียงความของคุณ

การเขียนเรียงความไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ยากเสมอไป นําเสนอความคิดของคุณอย่างมีแบบแผนโดยใช้ย่อหน้าเพื่อนําเสนอและพัฒนาแนวคิดแต่ละส่วน ใช้ประเด็นต่อไปนี้เพื่อช่วยให้คุณวางโครงสร้างเรียงความของคุณ 

 • แสดงให้ผู้อ่านเห็นว่าควรเริ่มต้นด้วยย่อหน้าแนะนําตรงไหน  

 • นําเสนอแนวคิดที่สําคัญ จากนั้นอธิบายเพิ่มเติม  

 • สรุปเรียงความด้วยความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคําถาม  

 • พัฒนาความคิดที่ชัดเจนภายในแต่ละย่อหน้า  

 • ทําให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้คุมสอบโดยเว้นช่องว่างไว้ระหว่างแต่ละย่อหน้า  

ตัวอย่างเรียงความ 

บทนํา 

Wild animals are kept in zoos all over world. At present, zoos are a tourist attraction in many countries and need wild animals to attract vistors. I heire that wild creatures should not be kept in zoos and there should be alternative ways to see them. 

มุมมองแรก 

There are many good reasons for having zoos in our cities. Most importantly, they attract tourists and make money for city. Visitors get chance to see wild animals that they would not see unless they travelled far away. Rare species, like Chinese panda, or Indian tiger, or African rhino for example, are endangered and if we had no zoos they would die. Zoos care for these aminals and give us chance to see them. Therefore, we cannot underestimate he educational importance of zoos. 

มุมมองที่สอง 

However, many people feel that wild animals should be free. They should not be kept in cages and small areas in zoo. This is heir for animal and they often die because they is not in natural habitat. We frequently see news story about rare animals dying in zoos or getting sick because area is not big enough or suitable for wild animals like lions or polar bears. Also, these animals are unhappy and sometimes attack humans. Caging wild animals is unhealthy for the animals and is cruel.  

My opinion 

Both views put forward valid points, however, I strongly believe that zoos are no place for wild animals. If animals need to be cared for, they should be looked after in heir natural habitat in game parks or wildlife reserves. Goverments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit from them. 

บทสรุป 

In conclusion, although people believe that zoos are good places to keep wild animals because they can earn money and educate people, I feel that we do not need zoos anymore. As far as I am concerned, wild animals should be set free. 

ขั้นตอนที่ 4: ใช้คำเชื่อมต่อ

ตัวเชื่อมต่อหรือคําเชื่อมประโยคคือการเชื่อมโยงคําและวลีที่ทําให้คําตอบของคุณเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นเสมือนกาวที่ใช้เชื่อมประโยคและความคิดของคุณเข้าด้วยกัน ตารางด้านล่างแสดงตัวเชื่อมโยงบางตัวที่มักใช้ในเรียงความ 

On one handWhereas
On the other handBecause
FirstlySimilarly
AnotherFinally
HoweverNevertheless
DespiteConsequently
AlthoughIn conclusion
RegardlessIn addition
For exampleAs a result
ThereforeUndoubtedly

ขั้นตอนที่ 5: ใช้คําศัพท์ที่หลากหลาย

การเขียนเป็นวิธีการสื่อสารความเห็นและความคิดของคุณกับผู้อ่าน ดังนั้น ให้ใช้คําศัพท์ที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้ ให้ใช้เฉพาะคําที่คุณสามารถสะกดได้ถูกต้อง ใช้คําที่สอดคล้องกันอย่างเป็นธรรมชาติ เช่น การจัดวางภาษา และรวมถึงสำนวน/วลีในเรียงความของคุณ สิ่งนี้พิสูจน์ให้ผู้คุมสอบเห็นว่าคุณสามารถใช้คําศัพท์ที่หลากหลายได้ และสุดท้าย ตรวจสอบคําผิดและการสะกดคําผิดหลังจากที่คุณเขียนเสร็จ 

ตัวอย่างของการจัดวาง: 

 • Tourist attraction  

 • Alternate ways  

 • Rare species  

 • Natural habitat  

ตัวอย่างของสำนวนและวลี: 

 • To be cared for  

 • Close down  

 • Make money  

 • Chance to see  

 • Looked after

ขั้นตอนที่ 6: ใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่หลากหลายอย่างถูกต้อง

เมื่อคุณกําลังตั้งเป้าหมายไปที่ระดับคะแนน 7 คุณจําเป็นต้องเชี่ยวชาญในประโยคทั้งง่ายและซับซ้อน และจําไว้ว่าคุณต้องสร้างประโยคที่ปราศจากข้อผิดพลาดด้วยเช่นกัน คุณคิดว่าคุณจะบรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างไร ใช่ ด้วยการฝึกฝน ลองใช้ตัวอย่างข้อสอบและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้น เมื่อคุณฝึกฝนการใช้โครงสร้างประโยคที่แตกต่างกัน เรามั่นใจว่าคุณจะปรับปรุงการเขียนเรียงความในหัวข้อที่กําหนดได้ 

ตัวอย่างของโครงสร้างทางไวยากรณ์

คำนำหน้านาม Most importantly, they attract tourists and make money for (the) city; visitors get (a) chance
ความสอดคล้องกันของประธาน/กริยา because they is (are) not in natural 
บุพบท wild animals at (in) their country 
พหูพจน์ We frequently see news story (stories)
เครื่องหมายวรรคตอน Most importantly, they attract tourists and make money for the city.

ขั้นตอนที่ 7: ตรวจสอบเรียงความของคุณอย่างละเอียด

แม้หลังจากที่คุณเขียนเรียงความที่สมบูรณ์แบบแล้ว คุณอาจสะกดคําผิดและสร้างข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ได้ถ้าขาดความระมัดระวัง สิ่งเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ง่ายหากคุณตรวจสอบเรียงความของคุณอย่างละเอียด ถามตัวเองด้วยคําถามต่อไปนี้เมื่อคุณสอบเขียนเสร็จ 

 • ฉันตอบครบทุกส่วนหรือไม่ 

 • ฉันใช้ย่อหน้าหรือไม่ 

 • ฉันใช้ตัวเชื่อมโยงหรือไม่ 

 • ฉันใช้เครื่องหมายวรรคตอนหรือไม่ 

 • ฉันได้ตรวจสอบงานของฉันแล้วหรือยัง 

 • การสะกดคําของฉันถูกต้องและฉันใช้คําศัพท์หลายคําหรือไม่ 

 • ฉันใช้โครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนหรือไม่ 

เมื่อคุณสามารถตอบคําถามเหล่านี้ได้ครบถ้วน คุณมั่นใจได้ว่ากําลังไปสู่ระดับคะแนน 7! 

Improve IELTS Writing score

While improving your IELTS score entirely depends on your capacity and dedication, choosing the right resources also plays an important role. To make it easy for you, IDP has launched IELTS Prepareexternal icon: ielts.idp.com/prepare: a one-stop-shop for all official IDP IELTS preparation materials including Writing. 

7 ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงระดับ 7: ข้อสอบการเขียนส่วนที่ 2 ของ IELTS

ให้ผู้เชี่ยวชาญ IELTS ของเราแนะนําคุณตลอด 7 ขั้นตอนที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุระดับ 7 ในข้อสอบการเขียนส่วนที่ 2 ของ IELTS

https://images.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/3M3l9IIwLIWYUmlk0zGXKT/caf080427ffd75e32263c97efd5c9090/7_Steps_to_help_you_reach_a_Band_7_IELTS_Writing_Task_2_-_thumbnail__high_res_.jpg
2021-07-05T14:17:04.202Z
https://videos.ctfassets.net/unrdeg6se4ke/7lrrXVkiRsfRm1HHJzqtoO/118304a149e8fc73484904f0ab858633/7_Steps_to_help_you_reach_a_Band_7__IELTS_Writing_Task.mp4