The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS General Training Reading test

ระยะเวลาในการสอบ 60 นาที

การสอบ IELTS ในส่วนของทักษะการอ่าน แบบ General Training นั้น ผู้สอบจะได้อ่านข้อมูลที่นำมาจากหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ประกาศ โฆษณา หรือหนังสือคู่มือ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งข้อสอบจะมี 3 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นชุดข้อมูลสั้นๆ ส่วนถัดมาจะเป็นบทความขนาดสั้น 2 บทความ และส่วนสุดท้ายจะเป็นบทความขนาดยาวหนึ่งบทความ

ตัวอย่างคําถาม

ปรนัย

คําถามแบบปรนัยมีสามประเภท: 

 • เลือกคําตอบที่ดีที่สุดจากตัวเลือกสี่ข้อ (A, B, C หรือ D) 

 • เลือกสองคําตอบที่ดีที่สุดจากห้าตัวเลือก (A, B, C, D หรือ E) 

 • เลือกสามคําตอบที่ดีที่สุดจากเจ็ดตัวเลือก (A, B, C, D, E, F หรือ G) 

คําถามแบบปรนัยแต่ละคําถามอาจเกี่ยวข้องกับการกรอกประโยคให้สมบูรณ์ ซึ่งคุณจะได้รับส่วนแรกของประโยค และจากนั้นคุณต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการกรอกประโยคให้สมบูรณ์จากรายการตัวเลือกที่เป็นไปได้ หรือคุณอาจจะต้องตอบคําถามให้ครบถ้วน เลือกตัวเลือกที่ตอบคําถามได้ดีที่สุด 

คําถามจะนําเสนอตามลําดับเดียวกับข้อมูลในที่ิ่อ่าน ดังนั้น คําตอบของคําถามแบบปรนัยข้อแรกจะอยู่ในข้อความ ก่อนคําถามแบบเลือกตอบข้อที่สอง และต่อ ๆ ไป

การระบุข้อมูล

เมื่อคุณต้องระบุข้อมูล คุณจะได้รับข้อความจํานวนหนึ่งและถามว่า: “Do the following statements agree with the information in the text?” เมื่อคุณตอบคําถาม คุณจะเขียนว่า “True”, “False” หรือ “Not given” ในช่องคําตอบ 

สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง “False” และ “Not given” “False” หมายถึง ข้อความที่ระบุตรงกันข้ามกับข้อความที่กล่าวถึง “Not given” หมายถึง คํากล่าวนั้นไม่ได้ยืนยันหรือขัดแย้งกับข้อมูลในข้อความ

การระบุมุมมองหรือการอ้างสิทธิ์ของผู้เขียน

ในคําถามประเภทนี้ ซึ่งคุณต้องระบุมุมมองหรือคำอ้างของผู้เขียน คุณจะได้รับข้อความจํานวนหนึ่งและถูกถามว่า: ‘Do the following statements agree with the views/claims of the writer?’. จากนั้นคุณจะต้องเลือก ‘Yes’, ‘No’ หรือ ‘Not given’ 

สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง ‘No’ และ ‘Not given’ 'No' หมายถึงมุมมองหรือคำอ้างของผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับข้อความอย่างชัดเจน กล่าวคือ ผู้เขียนแสดงมุมมองหรือกล่าวอ้างแบบตรงกันข้ามกับมุมมองที่ได้ให้ไว้ในคําถามนั้น 'Not given' หมายความว่ามุมมองหรือข้อเรียกร้องนั้นไม่ได้รับการยืนยันหรือมีความขัดแย้ง 

ระมัดระวังก่อนตัดสินใจตอบ ว่าคุณไม่ได้รับอิทธิพลจากความรู้ของคุณเองที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้น 

คําถามประเภทนี้จะประเมินความสามารถของคุณในการรับรู้ความคิดเห็นหรือความคิด และมักจะใช้กับข้อความแบบอ้อมหรือเป็นข้อโต้แย้ง 

การจับคู่ข้อมูล

ในประเภทคําถามจับคู่ข้อมูล คุณจะต้องค้นหาข้อมูลเฉพาะภายในย่อหน้าที่กำหนดเป็นตัวอักษรหรือส่วนของข้อความ จากนั้นคุณต้องเลือกตัวอักษรที่แสดงย่อหน้าหรือส่วนที่ถูกต้อง  

คุณอาจได้รับการขอให้หา:  

 • รายละเอียดเฉพาะ 

 • ตัวอย่าง 

 • เหตุผล 

 • คําบรรยาย  

 • การเปรียบเทียบ  

 • สรุป  

 • คําอธิบาย  

คุณไม่จําเป็นต้องค้นหาข้อมูลในทุกย่อหน้าหรือทุกส่วนของข้อความ แต่อาจมีข้อมูลมากกว่าหนึ่งส่วนที่คุณต้องค้นหาในย่อหน้าหรือส่วนที่กําหนด เมื่อเป็นกรณีนี้ คุณจะได้รับแจ้งว่าสามารถใช้ตัวอักษรเดิมได้มากกว่าหนึ่งครั้ง  

คําถามประเภทจับคู่ข้อมูลนี้สามารถใช้กับข้อความใดก็ได้ เนื่องจากเป็นการทดสอบทักษะการอ่านที่หลากหลาย ตั้งแต่การค้นหารายละเอียดไปจนถึงการจดจําบทสรุปหรือคําจํากัดความ  

การจับคู่ข้อมูลจะประเมินความสามารถของคุณในการหาข้อมูลเฉพาะได้

การจับคู่หัวข้อ

หัวข้อหมายถึงใจความหลักของย่อหน้าหรือส่วนของข้อความ ในประเภทคำถามจับคู่หัวข้อ คุณจะได้รับรายการหัวข้อ จากนั้นขอให้จับคู่หัวข้อกับย่อหน้าหรือส่วนที่ถูกต้อง จะมีจำนวนหัวข้อมากกว่าย่อหน้าหรือส่วนต่าง ๆ ดังนั้นหัวข้อบางหัวข้อจะไม่ถูกนํามาใช้ นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่บางย่อหน้าหรือบางส่วนอาจไม่รวมอยู่ในโจทย์ คําถามประเภทนี้จะใช้กับข้อความที่มีย่อหน้าหรือส่วนที่มีธีมที่กําหนดไว้อย่างชัดเจน

การจับคู่หัวข้อจะทดสอบความสามารถของคุณในการรับรู้ใจความหลักหรือธีมในย่อหน้าหรือส่วนต่าง ๆ ของข้อความ และเพื่อแยกแยะใจความหลักออกจากใจความสนับสนุน

การจับคู่คุณสมบัติ

คุณต้องจับคู่ชุดข้อความหรือส่วนต่าง ๆ ของข้อมูลกับรายการตัวเลือก ตัวเลือกต่าง ๆ จะนําเสนอเป็นกลุ่มของคุณสมบัติจากข้อความโดยแต่ละข้อความระบุด้วยตัวอักษร ตัวอย่างเช่น คุณอาจจําเป็นต้องจับคู่ผลการวิจัยที่แตกต่างกันกับรายชื่อนักวิจัย หรือลักษณะเฉพาะกับกลุ่มอายุ เหตุการณ์กับช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นต้น เป็นไปได้ว่าจะไม่มีการใช้ตัวเลือกบางอย่างและอาจใช้ตัวเลือกบางอย่างมากกว่าหนึ่งครั้ง ส่วนวิธีทำจะบอกคุณว่าคุณสามารถใช้ตัวเลือกได้มากกว่าหนึ่งครั้งหรือไม่  

การจับคู่คุณสมบัติจะประเมินความสามารถในการรับรู้ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างข้อเท็จจริงในข้อความและความสามารถของคุณในการรับรู้ความคิดเห็นและทฤษฎี อาจจะใช้ต้องใช้ทั้งกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง เช่นเดียวกับข้อความเชิงอ้อมที่อิงตามข้อคิดเห็น คุณจะต้องสามารถอ่านข้อความแบบคร่าวและแบบละเอียดเพื่อค้นหาข้อมูลที่จําเป็น จากนั้นอ่านรายละเอียดให้ตรงกับคุณลักษณะที่ถูกต้อง 

การจับคู่ประโยคจบของเรื่อง

เมื่อคุณต้องจับคู่ประโยคจบของเรื่อง คุณจะได้รับข้อความครึ่งแรกของประโยคตามข้อความที่อ่านและจะมีการขอให้คุณเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการกรอกประโยคให้สมบูรณ์จากรายการตัวเลือกที่เป็นไปได้ จะมีตัวเลือกให้เลือกมากกว่าจำนวนคําถาม จากนั้นคุณจะต้องเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องเพื่อเติมประโยคให้สมบูรณ์ คําถามอยู่ในลําดับเดียวกันกับข้อมูลในบทความ: กล่าวคือ จะพบคําตอบของคําถามแรกในกลุ่มนี้ก่อนคําตอบของคําถามที่สอง และต่อ ๆ ไป   

การจับคู่ประโยคจบของเรื่องนั้น ประเมินความสามารถในการเข้าใจแนวคิดหลักภายในประโยค 

การทำประโยคให้สมบูรณ์

ในคําถามทำประโยคให้สมบูรณ์นี้ คุณจะต้องเติมประโยคที่อ่านได้จากข้อความ ส่วนวิธีทำจะอธิบายให้ชัดเจนว่าคุณควรใช้คําหรือตัวเลขเท่าไรในคําตอบของคุณ เช่น ‘คําไม่เกินสามคําและ/หรือตัวเลขหนึ่งตัวเลขจากข้อความ’, ‘คําหนึ่งคําเท่านั้น’ หรือ ‘คําไม่เกินสองคํา’ หากคุณเขียนมากกว่าจํานวนคําที่กำหนด คุณจะเสียคะแนนไป สามารถเขียนจำนวนโดยใช้ตัวเลขหรือคํา คําที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายขีดนับเป็นคําเดียว คําถามอยู่ในลําดับเดียวกันกับข้อมูลในบทความ: กล่าวคือ จะพบคําตอบของคําถามแรกในกลุ่มนี้ก่อนคําตอบของคําถามที่สอง และต่อ ๆ ไป  

การทำประโยคให้สมบูรณ์จะประเมินความสามารถของคุณในการค้นหารายละเอียดหรือข้อมูลที่เฉพาะเจาะจง 

สรุป, หมายเหตุ, ตาราง, การทำผังงานให้สมบูรณ์

ในประเภทคำถามสรุปให้สมบูรณ์นี้ คุณจะได้รับบทสรุปของส่วนของข้อความและจําเป็นต้องกรอกให้สมบูรณ์ด้วยข้อมูลจากข้อความ โดยทั่วไปการสรุปจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อความมากกว่าข้อความทั้งหมด  

ข้อมูลที่ให้อาจอยู่ในรูปแบบของ:  

 • ประโยคที่เชื่อมกันหลายประโยคในข้อความ (เรียกว่าข้อสรุป) 

 • บันทึกหลายชุด (เรียกว่าบันทึก) 

 • ตารางที่มีบางเซลล์ว่างเปล่าหรือว่างเปล่าบางส่วน (เรียกว่าตาราง) 

 • ชุดของกล่องหรือขั้นตอนที่เชื่อมกับลูกศรเพื่อแสดงลําดับของเหตุการณ์ โดยมีบางกล่องหรือบางขั้นตอนว่างเปล่าหรือว่างเปล่าบางส่วน (เรียกว่าผังงาน) 

คําตอบไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นในลําดับเดียวกับในข้อความ อย่างไรก็ตาม คำตอบมักจะมาจากส่วนหนึ่งแทนที่จะเป็นข้อความทั้งหมด 

โจทย์ประเภทนี้มีอยู่สองรูปแบบ คุณอาจถูกขอให้: 

 1. เลือกคําจากข้อความ

 2. เลือกจากรายการคําตอบ 

คำต่าง ๆ ต้องเลือกมาจากข้อความ ส่วนวิธีทำจะทําให้เห็นชัดเจนว่าคุณควรใช้คําหรือตัวเลขจำนวนเท่าไรในคําตอบของคุณ เช่น ‘คําไม่เกินสามคําและ/หรือตัวเลขหนึ่งตัวเลขจากข้อความ’, ‘คําหนึ่งคําเท่านั้น’ หรือ ‘คําไม่เกินสองคํา’ หากคุณเขียนมากกว่าจํานวนคําที่กำหนด คุณจะเสียคะแนนไป 

สามารถเขียนจำนวนโดยใช้ตัวเลขหรือคํา คําที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายขีดนับเป็นคําเดียว เมื่อมีการให้รายการคําตอบ คําตอบเหล่านั้นมักจะประกอบด้วยคําเดียว 

เนื่องจากโจทย์ประเภทนี้มักเกี่ยวข้องกับข้อมูลข้อเท็จจริงที่แม่นยํา จึงมักจะใช้กับข้อความอธิบาย 

การสรุปนั้นจะประเมินความสามารถของคุณในการทําความเข้าใจรายละเอียดและ/หรือแนวคิดหลักของส่วนของข้อความ ในตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับบทสรุปหรือหมายเหตุ คุณจะต้องตระหนักถึงประเภทของคําที่จะตรงกับช่องว่างที่กําหนด (ตัวอย่างเช่น ต้องการคํานามหรือคํากริยาหรือไม่ ฯลฯ) 

การทําฉลากแผนภาพให้เสร็จสมบูรณ์

ในคําถามประเภทนี้ คุณจะต้องทําฉลากบนแผนภาพให้สมบูรณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคําอธิบายที่อยู่ในข้อความ ส่วนวิธีทำจะทําให้เห็นชัดเจนว่าคุณควรใช้คําหรือตัวเลขจำนวนเท่าไรในคําตอบของคุณ เช่น ‘คําไม่เกินสามคําและ/หรือตัวเลขหนึ่งตัวเลขจากข้อความ’, ‘คําหนึ่งคําเท่านั้น’ หรือ ‘คําไม่เกินสองคํา’ หากคุณเขียนมากกว่าจํานวนคําที่กำหนด คุณจะเสียคะแนนไป สามารถเขียนจำนวนโดยใช้ตัวเลขหรือคํา คําที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายขีดนับเป็นคําเดียว คําตอบไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นตามลําดับของบทความ อย่างไรก็ตาม คำตอบมักจะมาจากส่วนหนึ่งแทนที่จะเป็นข้อความทั้งหมด 

แผนภาพอาจแสดงเครื่องจักรบางประเภทหรือชิ้นส่วนของอาคารหรือส่วนประกอบอื่นใดที่สามารถแสดงแทนภาพได้ ประเภทโจทย์นี้มักใช้กับข้อความที่อธิบายกระบวนการหรือกับข้อความอธิบาย 

การทำฉลากแผนภาพให้เสร็จสมบูรณ์จะประเมินความสามารถของคุณในการทําความเข้าใจคําอธิบายโดยละเอียด และเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลที่นําเสนอในรูปแบบของแผนภาพ 

ตอบคำถามอย่างสั้น

ในคําถามประเภทนี้ คุณจะต้องตอบคําถามที่ให้คําตอบสั้น ๆ คุณจะต้องตอบคําถามที่มักจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงของรายละเอียดในบทความ  

คุณต้องเขียนคําตอบของคุณโดยใช้คําหรือตัวเลขจากบทความ ส่วนวิธีทำจะทําให้เห็นชัดเจนว่าคุณควรใช้คําหรือตัวเลขจำนวนเท่าไรในคําตอบของคุณ เช่น ‘คําไม่เกินสามคําและ/หรือตัวเลขหนึ่งตัวเลขจากข้อความ’, ‘คําหนึ่งคําเท่านั้น’ หรือ ‘คําไม่เกินสองคํา’ หากคุณเขียนมากกว่าจํานวนคําที่กำหนด คุณจะเสียคะแนนไป 

สามารถเขียนจำนวนโดยใช้ตัวเลขหรือคํา คําที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายขีดนับเป็นคําเดียว คําถามอยู่ในลําดับเดียวกันกับข้อมูลในข้อความ 

การตอบคำถามอย่างสั้นจะประเมินความสามารถในการค้นหาและทําความเข้าใจข้อมูลที่เจาะจงในข้อความ 

ฉันสามารถสอบทักษะการอ่านใหม่แค่ทักษะเดียวได้หรือไม่

การขอสอบใหม่แค่เพียงทักษะเดียวไม่สามารถทำได้ หากคุณได้คะแนนการสอบต่ำกว่าที่ต้องการ และต้องการสอบใหม่ในทักษะใดทักษะหนึ่ง คุณจะต้องทำการสมัครสอบใหม่ โดยสอบทุกทักษะอีกครั้ง และเพื่อให้การเตรียมสอบของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จาก IELTS Prepare ที่รวบรวมแบบฝึกหัดเตรียมสอบและเทคนิคมากมายหลากหลายรูปแบบไว้ในที่เดียว ตั้งแต่ แบบฝึกหัด วีดีโอเตรียมสอบ บทความต่างๆ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ IELTS คลาสเรียนออนไลน์ สัมมนาออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย

Chat with us