The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

IELTS Speaking test

ระยะเวลาในการสอบ 11-14 นาที

การสอบพูดนั้นจะเป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเป็นการสนทนาในหัวข้อที่หลากหลายระหว่างผู้สอบและผู้คุมสอบ โดยการสอบจะดำเนินการในห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน ระหว่างการสอบผู้คุมสอบจะคอยกระตุ้นให้ผู้สอบดำเนินบทสนทนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอบมั่นใจได้ว่าทำการตอบคำถามครบตามกำหนดเวลา นอกจากนั้นผู้คุมสอบยังมีความเข้าใจในความหลากหลายของสำเนียงที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้สอบจะได้รับการประเมินคะแนนอย่างยุติธรรม แตกต่างจากการสอบกับระบบตอบรับอัตโนมัติ AI  

ส่วนต่างๆ ในการสอบทักษะการพูด

ส่วนที่ 1

ผู้คุมสอบจะถามคำถามในเรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับผู้สอบ ซึ่งหัวข้อจะมีตั้งแต่ ครอบครัว ที่พักอาศัย การศึกษา การทำงาน ไปจนถึงความสนใจของผู้สอบ โดยการสอบส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที

ส่วนที่ 2

ผู้สอบจะได้รับการ์ดคำถามในหัวข้อเฉพาะเจาะจง โดยจะมีเวลาเตรียมพร้อม 1 นาที และ 2 นาทีสำหรับการบรรยายในหัวข้อที่ได้รับ หลังจากนั้นผู้คุมสอบจะถามคำถามที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 คำถาม

ส่วนที่ 3

จะเป็นการถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ผู้สอบได้รับในการสอบส่วนที่ 2 โดยคำถามเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้ผู้สอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ลงรายละเอียดได้มากขึ้น ซึ่งการสอบในส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที

ส่วนที่ 1: บทนําและคําถามเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย

4 ถึง 5 นาที 

ส่วนที่ 1 ของการสอบจะเริ่มต้นจากการที่ผู้คุมสอบขอให้คุณระบุชื่อและแสดงเอกสารระบุตัวตนของคุณ 

ถัดไป คุณจะต้องตอบคําถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวคุณเอง เช่น ถิ่นที่อยู่หรือสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ (ทํางานหรือเรียน) 

จากนั้นคุณจะถูกถามคําถามเกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคย เช่น เกี่ยวกับเพลงที่คุณชอบ การทําอาหาร สภาพอากาศ หรือภาพยนตร์ที่คุณชอบ โดยทั่วไปคุณจะถูกถามหนึ่งหรือสองหัวข้อ  

ผู้คุมสอบจะถามคําถามตามสคริปต์และจะฟังคําตอบของคุณ กระตุ้นให้คุณขยายคําตอบของคุณด้วยการถามว่า “ทําไม” หรือ “ทําไมไม่ล่ะ” หากคําตอบของคุณสั้นเกินไป  

บททดสอบนี้ใช้รูปแบบคำถามคำตอบโดยมุ่งเน้นที่ความสามารถในการสื่อสารความคิดเห็นและข้อมูลในหัวข้อประจําวันโดยการตอบคําถามต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย 

ตัวอย่างโจทย์

ดูตัวอย่างโจทย์สําหรับการสอบพูด IELTS ส่วนที่ 1:

ส่วนที่ 2: การตอบแบบยาว

3 ถึง 4 นาที 

หลังจากส่วนที่ 1 ผู้คุมสอบจะให้หัวข้อกับคุณและจะขอให้คุณพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าวเป็นเวลาหนึ่งถึงสองนาที 

หัวข้อดังกล่าวจะอยู่บนบัตรที่ให้กับคุณและคุณจะได้รับกระดาษและดินสอสําหรับจดบันทึกด้วย บนบัตร คุณจะเห็นข้อความแจ้งกำหนดการพูดและบางประเด็นที่คุณสามารถพูดถึงได้ในการพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 

คุณจะมีเวลาหนึ่งนาทีในการเตรียมตัวและจดบันทึกก่อนที่คุณจะพูด ผู้คุมสอบจะใช้นาฬิกาจับเวลาและจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเวลาของคุณหมดลง  

ผู้คุมสอบจะบอกคุณว่าเมื่อใดที่คุณจะเริ่มพูดคุยและจะเตือนคุณว่าจะหยุดคุณหลังจากผ่านไป 2 นาที  ประเด็นบนบัตรงานจะช่วยให้คุณนึกถึงสิ่งที่จะพูดและคุณควรพยายามให้ครบเวลา 2 นาทีเต็ม พวกเขาอาจถามคําถามคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้พูดไปก่อนที่จะไปยังส่วนถัดไป 

บททดสอบส่วนนี้จะประเมินความสามารถในการพูดของคุณในบางหัวข้อ โดยใช้ภาษาที่เหมาะสมและจัดระเบียบแนวคิดของคุณอย่างมีเหตุผล คุณสามารถใช้ประสบการณ์ของคุณเองในเรื่องนั้น ๆ เพื่อช่วยในการตอบแบบยาว

ตัวอย่างโจทย์

ดูตัวอย่างโจทย์สําหรับการสอบพูด IELTS ส่วนที่ 2:

ส่วนที่ 3: การสนทนาแบบสองทาง

4 ถึง 5 นาที 

คําถามในส่วนที่สามจะเชื่อมโยงกับหัวข้อทั่วไปที่คุณพูดถึงในส่วนที่ 2 คุณจะต้องอภิปรายหัวข้อในลักษณะทั่วไปและนามธรรมมากขึ้น เพื่อแสดงให้ผู้คุมสอบเห็นว่าคุณสามารถแสดงและอธิบายความคิดเห็นของคุณ วิเคราะห์ อภิปราย และคาดการณ์เกี่ยวกับหัวข้อในเชิงลึกมากขึ้น 

ถ้าการพูดแบบยาวของคุณเกี่ยวกับสถานที่ที่สวยงามน่าไปเยือนในเมืองที่คุณอยู่ ส่วนนี้อาจเริ่มต้นด้วยการพูดถึงสถานที่ั้สวย ๆ งาม ๆ และคําถามแรกอาจเป็น “คุณคิดว่าการรักษาสถานที่ที่สวยงามในเมืองเป็นสิ่งสําคัญหรือไม่” 

ผู้คุมสอบจะพูดคุยกับคุณมากขึ้นในหัวข้อนี้ และอาจขอให้คุณอธิบายความคิดเห็นของคุณเพื่อดูว่าคุณสามารถสื่อสารเกี่ยวกับแนวคิดแบบนามธรรมได้ดีเพียงใด เมื่อเทียบกับหัวข้อส่วนบุคคลที่คุณพูดถึงในส่วนที่ 1 และ 2 

ในส่วนที่ 3 คุณจะได้รับการประเมินความสามารถของคุณในการแสดงและให้เหตุผลรองรับความคิดเห็น และเพื่อวิเคราะห์ พูดคุย และคาดการณ์เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อทั่วไปที่คุณพูดถึงในส่วนที่ 2  

ตัวอย่างโจทย์

ดูตัวอย่างโจทย์สําหรับการสอบพูด IELTS ส่วนที่ 3:

Chat with us