The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

ประโยชน์จากการทดลองทำแบบฝึกหัด

  • สร้างความคุ้นเคยกับรูปแบบการสอบ

  • ทดสอบพื้นฐานของตัวเองและเรียนรู้การจัดการเวลาในการทำข้อสอบ

  • สร้างประสบการณ์ในการทำข้อสอบ

  • เรียนรู้ข้อผิดพลาดจากคำตอบที่ถูกต้อง

IELTS Academic Reading test

ระยะเวลาในการสอบ 60 นาที

ข้อสอบ IELTS ในส่วนของทักษะการอ่าน แบบ Academic นั้น จะประกอบไปด้วยบทความทางวิชาการขนาดยาว 3 บทความ ตั้งแต่บทความเชิงพรรณนาข้อเท็จจริง ไปจนถึงบทความเชิงถกเถียงและวิเคราะห์ โดยบทความเหล่านี้จะนำมาจากหนังสือ บทความในนิตยสาร หรือหนังสือพิมพ์ ซึ่งถูกเลือกให้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญา หรือผู้ที่ต้องการทำงานในสายอาชีพที่เฉพาะเจาะจง

IELTS Academic Writing test

ระยะเวลาในการสอบ 60 นาที

ข้อสอบ IELTS ในส่วนของทักษะการเขียนนั้นมี 2 ส่วน โดยหัวข้อในการสอบจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วๆ ไป และเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญา และผู้ที่ต้องการทำงานในสายอาชีพที่เฉพาะเจาะจง การตอบคำถามในทักษะการเขียนนั้นจะต้องตอบคำถามในรูปแบบทางการ

ส่วนที่ 1

ผู้สอบจะต้องบรรยายและสรุปข้อมูลจากกราฟ ตาราง หรือแผนผัง โดยอาจจะเป็นข้อมูลในอดีต หรือข้อมูลปัจจุบัน ไปจนถึงการอธิบายขั้นตอนของกระบวนการทำงานต่างๆ จากแผนผัง

ส่วนที่ 2

ผู้สอบจะถูกขอให้เขียนเรียงความ ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็น ถกเถียง หรือข้อดีข้อเสีย ผู้สอบจะต้องสนับสนุนความคิดเห็นด้วยการยกตัวอย่างจากความรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง

IELTS General Training Writing test

ระยะเวลาในการสอบ 60 นาที

การสอบทักษะการเขียนจะมี 2 ส่วน โดยหัวข้อในการสอบจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไป

ส่วนที่ 1

ผู้สอบจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์หนึ่งๆ  ซึ่งผู้สอบจะต้องทำการเขียนจดหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้รับ โดยอาจจะเป็นจดหมายขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือจดหมายอธิบายสถานการณ์ โดยรูปแบบการเขียนจดหมายจะมี 3 รูปแบบ เป็นกันเอง กึ่งทางการ หรือแบบทางการ

ส่วนที่ 2

ผู้สอบจะถูกขอให้เขียนเรียงความ ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงความคิดเห็น ถกเถียง หรือกล่าวถึงข้อดีข้อเสีย ผู้สอบจะต้องสนับสนุนความคิดเห็นดังกล่าวด้วยการยกตัวอย่างจากความรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง โดยผู้สอบสามารถเขียนเรียงความในรูปแบบของตนเอง และเป็นทางการน้อยกว่าการสอบแบบ Academic

IELTS General Training Reading test

ระยะเวลาในการสอบ 60 นาที

การสอบ IELTS ในส่วนของทักษะการอ่าน แบบ General Training นั้น ผู้สอบจะได้อ่านข้อมูลที่นำมาจากหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ประกาศ โฆษณา หรือหนังสือคู่มือ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งข้อสอบจะมี 3 ส่วน ส่วนแรกจะเป็นชุดข้อมูลสั้นๆ ส่วนถัดมาจะเป็นบทความขนาดสั้น 2 บทความ และส่วนสุดท้ายจะเป็นบทความขนาดยาวหนึ่งบทความ

IELTS Listening test

ระยะเวลาในการสอบ 30 นาที (และ 10 นาทีสำหรับการเขียนคำตอบ ในการสอบแบบกระดาษ)

การสอบทักษะการฟังสำหรับ Academic และ General Training นั้นไม่มีความแตกต่างกัน ผู้สอบจะต้องตอบคำถามจำนวน 40 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทสนทนา 4 ชุด เทปบันทึกที่ผู้สอบจะได้ฟังนั้นจะมีตั้งแต่คำบรรยายโดยผู้พูดเพียงหนึ่งคน หรือบทสนทนาที่มีผู้พูดตั้งแต่สองคนหรือมากกว่า โดยจะเป็นเสียงบันทึกจากเจ้าของภาษาที่มีสำเนียงแตกต่างกันไป

ผู้สอบจะได้ฟังเทปบันทึกเสียงเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อตอบคำถาม 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีคำถาม 10 ข้อ

การทดสอบฟังนี้ จะเป็นการทดสอบความสามารถในการรับสารดังนี้

  • ความสามารถในการจับประเด็นสำคัญและข้อมูลที่ถูกต้อง

  • ความสามารถในการทำความเข้าใจความเห็นและทัศนคติของผู้พูด

  • ความสามารถในการตีความจุดประสงค์ของผู้พูด

  • ความสามารถในการติดตามแนวคิดในบทสนทนาที่ดำเนินไป

ส่วนต่างๆ ของข้อสอบในการสอบทักษะการฟัง

เทปบันทึกเสียงชุดที่ 1 บทสนทนาระหว่างผู้พูดสองคนในเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน

เทปบันทึกเสียงชุดที่ 2 บทบรรยายโดยผู้พูดหนึ่งคนในหัวข้อที่เกี่ยวกับบริบทในสังคมทั่วไป เช่น การบรรยายถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่น

เทปบันทึกเสียงชุดที่ 3 บทสนทนาระหว่างผู้พูดตั้งแต่สองคนขึ้นไป แต่ไม่เกินสี่คน ในบริบทที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือการอบรม เช่น บทสนทนาเกี่ยวกับการทำรายงานในมหาวิทยาลัยระหว่างผู้สอนและนักเรียน

เทปบันทึกเสียงชุดที่ 4 บทบรรยายโดยผู้พูดหนึ่งคนในบริบทการบรรยายทางวิชาการ เช่น การบรรยายในชั้นเรียนระดับมหาวิทยาลัย

IELTS Speaking test

ระยะเวลาในการสอบ 11-14 นาที

การสอบพูดนั้นจะเป็นการทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยเป็นการสนทนาในหัวข้อที่หลากหลายระหว่างผู้สอบและผู้คุมสอบ โดยการสอบจะดำเนินการในห้องที่ไม่มีเสียงรบกวน ระหว่างการสอบผู้คุมสอบจะคอยกระตุ้นให้ผู้สอบดำเนินบทสนทนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอบมั่นใจได้ว่าทำการตอบคำถามครบตามกำหนดเวลา นอกจากนั้นผู้คุมสอบยังมีความเข้าใจในความหลากหลายของสำเนียงที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้สอบจะได้รับการประเมินคะแนนอย่างยุติธรรม แตกต่างจากการสอบกับระบบตอบรับอัตโนมัติ AI  

ส่วนต่างๆ ในการสอบทักษะการพูด

ส่วนที่ 1

ผู้คุมสอบจะถามคำถามในเรื่องทั่วๆ ไปเกี่ยวกับผู้สอบ ซึ่งหัวข้อจะมีตั้งแต่ ครอบครัว ที่พักอาศัย การศึกษา การทำงาน ไปจนถึงความสนใจของผู้สอบ โดยการสอบส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที

ส่วนที่ 2

ผู้สอบจะได้รับการ์ดคำถามในหัวข้อเฉพาะเจาะจง โดยจะมีเวลาเตรียมพร้อม 1 นาที และ 2 นาทีสำหรับการบรรยายในหัวข้อที่ได้รับ หลังจากนั้นผู้คุมสอบจะถามคำถามที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 คำถาม

ส่วนที่ 3

จะเป็นการถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ผู้สอบได้รับในการสอบส่วนที่ 2 โดยคำถามเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้ผู้สอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ลงรายละเอียดได้มากขึ้น ซึ่งการสอบในส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที