IELTS Listening test

ระยะเวลาในการสอบ 30 นาที (และ 10 นาทีสำหรับการเขียนคำตอบ ในการสอบแบบกระดาษ)

การสอบทักษะฟังสำหรับ Academic และ General Training นั้นไม่มีความแตกต่างกัน ผู้สอบจะต้องตอบคำถามจำนวน 40 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทสนทนา 4 ชุด เทปบันทึกที่ผู้สอบจะได้ฟังนั้นจะเป็นคำบรรยายโดยผู้พูดเพียงหนึ่งคน หรือบทสนทนาที่มีผู้พูดตั้งแต่สองคนหรือมากกว่า โดยจะเป็นเสียงบันทึกจากเจ้าของภาษาที่มีสำเนียงแตกต่างกันไป

ผู้สอบจะได้ฟังเทปบันทึกเสียงเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เพื่อตอบคำถาม 4 ส่วน โดยแต่ละส่วนมีคำถาม 10 ข้อ

การทดสอบฟังนี้ จะเป็นการทดสอบความสามารถในการรับสารดังนี้

 • ความสามารถในการจับประเด็นสำคัญและข้อมูลที่ถูกต้อง

 • ความสามารถในการทำความเข้าใจความเห็นและทัศนคติของผู้พูด

 • ความสามารถในการตีความจุดประสงค์ของผู้พูด

 • ความสามารถในการติดตามแนวคิดในบทสนทนาที่ดำเนินไป

ส่วนต่างๆ ของข้อสอบในการสอบทักษะการฟัง

เทปบันทึกเสียงชุดที่ 1 บทสนทนาระหว่างผู้พูดสองคนในเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน

เทปบันทึกเสียงชุดที่ 2 บทบรรยายโดยผู้พูดหนึ่งคนในหัวข้อที่เกี่ยวกับบริบทในสังคมทั่วไป เช่น การบรรยายถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในท้องถิ่น

เทปบันทึกเสียงชุดที่ 3 บทสนทนาระหว่างผู้พูดตั้งแต่สองคนขึ้นไป แต่ไม่เกินสี่คน ในบริบทที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือการอบรม เช่น บทสนทนาเกี่ยวกับการทำรายงานในมหาวิทยาลัยระหว่างผู้สอนและนักเรียน

เทปบันทึกเสียงชุดที่ 4 บทบรรยายโดยผู้พูดหนึ่งคนในบริบทการบรรยายทางวิชาการ เช่น การบรรยายในชั้นเรียนระดับมหาวิทยาลัย

ปรนัย

คุณสามารถตอบคําถามปรนัยได้ โดยเลือกคําตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว หรือคําตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งข้อ อ่านคําถามให้ละเอียดเพื่อตรวจสอบว่าต้องใช้คําตอบกี่คำตอบ  

ในคําถามแบบปรนัย ซึ่งคุณต้องเลือกคําตอบที่ถูกต้องหนึ่งข้อ (A, B หรือ C) คุณจะได้รับ: 

 • คําถามตามด้วยคําตอบที่เป็นไปได้สามข้อ 

 • จุดเริ่มต้นของประโยคจะตามด้วยวิธีการสามวิธีที่เป็นไปได้ในการเติมประโยคให้สมบูรณ์ 

ในคําถามแบบปรนัย หากคุณต้องเลือกคําตอบที่ถูกต้องมากกว่าหนึ่งข้อ คุณจะได้รับรายการคําตอบที่ยาวกว่าคำถามปรนัยแบบเลือกคำตอบที่ถูกต้องข้อเดียว  

คําถามแบบปรนัยมีไว้เพื่อทดสอบทักษะที่หลากหลาย คุณอาจจําเป็นต้องมีความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะหรือความเข้าใจโดยรวมของประเด็นหลักจากข้อความที่คุณได้ฟัง

ตัวอย่างคําถาม: ปรนัย

การจับคู่

คุณต้องจับคู่รายการตัวเลขกับชุดตัวเลือกจากกระดาษคำถาม โดยใช้ข้อมูลจากสิ่งที่คุณได้ยินจากบทพูด ชุดของตัวเลือกอาจเป็นเกณฑ์บางอย่าง 

การจับคู่จะประเมินทักษะในการรับฟังรายละเอียด และประเมินว่าคุณจะเข้าใจข้อมูลที่ให้ไว้ในการสนทนาในหัวข้อประจําวันหรือไม่ เช่น การระบุประเภทโรงแรมหรือที่พักของแขกที่เข้าพักที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังประเมินความสามารถของคุณในการติดตามการสนทนาระหว่างคนสองคน นอกจากนี้ยังอาจใช้เพื่อประเมินความสามารถของคุณในการรับรู้ความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงระหว่างข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในข้อความที่ได้ฟัง 

ตัวอย่างคําถาม: การจับคู่

การวางแผน แผนที่ การติดฉลากแผนภาพ

คุณจะต้องทําฉลากบนแปลน (เช่น อาคาร) แผนที่ (เช่น ส่วนหนึ่งของเมือง) หรือแผนภาพ (เช่น ของชิ้นอุปกรณ์) โดยปกติแล้ว คุณสามารถเลือกคําตอบได้จากรายการบนกระดาษคําถาม 

โจทย์จับคู่นี้ประเมินความสามารถของคุณในการทําความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น คําอธิบายสถานที่ และเชื่อมโยงสิ่งนี้กับการนําเสนอด้วยภาพ ซึ่งอาจรวมถึงความสามารถในการปฏิบัติตามกสารใช้ภาษาบอกทิศทาง (เช่น ตรงไป/เลี้ยวซ้าย/ตรงข้าม) 

ตัวอย่างคําถาม: แปลน, แผนที่, แผนภาพ, ฉลาก

แบบฟอร์ม หมายเหตุ ตาราง การทำผังงานให้สมบูรณ์

ในส่วนการทำผังงานให้เสร็จสมบูรณ์นี้ คุณจะต้องกรอกช่องว่างในโครงร่างของเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของข้อความที่ฟัง โครงร่างจะมุ่งเน้นไปที่แนวคิด/ข้อเท็จจริงหลักในข้อความ อาจเป็น: 

 1. แบบฟอร์ม: ใช้เพื่อบันทึกรายละเอียดข้อเท็จจริง เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

 2. ชุดของบันทึก: ใช้เพื่อสรุปข้อมูลโดยใช้เค้าโครงเพื่อแสดงให้เห็นว่ารายการที่แตกต่างกันเกี่ยวข้องต่อกันและกันอย่างไร 

 3. ตาราง: ใช้เพื่อสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่น สถานที่/เวลา/ราคา 

 4. ผังงาน: ใช้ในการสรุปกระบวนการที่มีขั้นตอนชัดเจน โดยมีทิศทางของกระบวนการที่แสดงตามลูกศร 

คุณจะต้องเลือกคําที่หายไปในวิธีใดวิธีหนึ่ง: 

 • จากรายการที่แสดงในรายงานคําถาม 

 • จากเสียงที่บันทึก 

คุณต้องเขียนคำตามขีดจํากัดคําที่ระบุไว้ในคําแนะนําและใช้คําที่คุณได้ยินจากเสียงที่บันทึก 

คุณควรอ่านคําสั่งอย่างระมัดระวังเนื่องจากจํานวนคําหรือตัวเลขที่คุณควรใช้ในแต่ละโจทย์จะแตกต่างกันไป มีการให้ขีดจํากัดคํา เช่น ‘คําไม่เกิน 2 คำและ/หรือตัวเลขไม่เกิน 1 ตัวเลข’ ถ้าคุณใช้จำนวนคําเกินขีดจํากัด คําตอบของคุณจะถูกทําเครื่องหมายว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้นในแต่ละคําถาม ให้ดูการจํากัดคําอย่างละเอียด คําย่อจะไม่ได้รับการตรวจสอบ เช่น ‘don’t’ คําที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายขีดนับเป็นคําเดียว เช่น ‘police-man’ 

โจทย์เติมคำในช่องว่างนี้จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นหลักที่ผู้ฟังจะเข้าใจตามปกติในสถานการณ์ประเภทนี้ 

ตัวอย่างคําถาม: การกรอกแบบฟอร์ม

ตัวอย่างคําถาม: หมายเหตุการเสร็จสิ้น

การทำประโยคให้สมบูรณ์

ในโจทย์การทำประโยคให้สมบูรณ์ คุณต้องอ่านชุดประโยคที่สรุปข้อมูลสําคัญจาก: 

 • ข้อความที่ฟังทั้งหมด

 • หรือจากส่วนหนึ่งเท่านั้น  

จากนั้นคุณจะเติมช่องว่างในแต่ละประโยคโดยใช้ข้อมูลจากข้อความที่ฟัง มีการให้ขีดจํากัดคํา เช่น ‘คําไม่เกินหนึ่งคำและ/หรือตัวเลขไม่เกิน 1 ตัวเลข’ 

คุณควรอ่านคําสั่งอย่างระมัดระวังเนื่องจากจํานวนคําหรือตัวเลขที่คุณควรใช้ในแต่ละโจทย์จะแตกต่างกันไป มีการให้ขีดจํากัดคํา เช่น ‘คําไม่เกิน 2 คำและ/หรือตัวเลขไม่เกิน 1 ตัวเลข’ ถ้าคุณใช้จำนวนคําเกินขีดจํากัด คําตอบของคุณจะถูกทําเครื่องหมายว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้นในแต่ละคําถาม ให้ดูการจํากัดคําอย่างละเอียด คําย่อจะไม่ได้รับการตรวจสอบ เช่น ‘don’t’ คําที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายขีดนับเป็นคําเดียว เช่น ‘police-man’ 

การทำประโยคให้สมบูรณ์จะเน้นความสามารถของคุณในการระบุข้อมูลสําคัญในข้อความที่ฟัง คุณต้องเข้าใจความสัมพันธ์ที่ใช้อยู่ เช่น สาเหตุและผลกระทบ 

ตัวอย่างคําถาม: การทำประโยคให้สมบูรณ์

ตอบคำถามอย่างสั้น

ในประเภทคําถามที่ต้องตอบคำถามอย่างสั้น คุณต้องอ่านคําถามแล้วเขียนคําตอบสั้น ๆ โดยใช้ข้อมูลจากข้อความที่ฟัง บางครั้งผู้เข้าสอบจะได้รับคําถามที่ขอให้พวกเขาเขียนสองหรือสามข้อ 

มีการให้ขีดจํากัดคํา เช่น ‘คําไม่เกิน 2 คำและ/หรือตัวเลขไม่เกิน 1 ตัวเลข’ ถ้าคุณใช้จำนวนคําเกินขีดจํากัด คําตอบของคุณจะถูกทําเครื่องหมายว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้นในแต่ละคําถาม ให้ดูการจํากัดคําอย่างละเอียด คําย่อจะไม่ได้รับการตรวจสอบ เช่น ‘don’t’ คําที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายขีดนับเป็นคําเดียว เช่น ‘police-man’ 

คําตอบสั้น ๆ จะมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการฟังเพื่อจับข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรม เช่น สถานที่ ราคา หรือเวลา ภายในข้อความที่ฟัง 

ตัวอย่างคําถาม: ตอบคำถามอย่างสั้น