IELTS มีการสอบหลักๆ 2 ประเภท โดยแบ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้สอบในการนำคะแนนไปใช้

IELTS Academic สำหรับผู้สอบที่ต้องการนำคะแนนไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับปริญญา หรือในด้านการทำงานในสาขาที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ โดยข้อสอบจะเป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับวิชาการ

IELTS General Training สำหรับผู้ที่ต้องการนำคะแนนไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับต่ำกว่าปริญญา หรือในการสมัครงานกับองค์กรต่างๆ นอกจากนั้นใช้สำหรับการยื่นขอวีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร โดยข้อสอบจะเป็นการวัดความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน และการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้หากประเทศปลายทางของคุณคือสหราชอาณาจักร คุณจะต้องสอบ IELTS สำหรับ UKVI โดยเฉพาะ อาจจะเป็น IELTS Academic สำหรับ UKVI, IELTS General Training สำหรับ UKVI หรือ IELTS Life Skills A1 หรือ B1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของรัฐบาลหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันว่าคุณต้องทําการสอบประเภทใด เนื่องจากแต่ละองค์กรมีเงื่อนไขในการใช้ผลคะแนนสอบที่แตกต่างกัน

สอบถามข้อมูล IELTS

IELTS สําหรับ UKVI, SELT และ CEFR หมายถึงอะไร

IELTS สําหรับ UKVI ซึ่งบางครั้งเรียกว่า SELT นั้นเหมือนกับการสอบ IELTS อื่น ๆ แต่เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่จําเป็นโดยรัฐบาลของสหราชอาณาจักร


มาตรฐานสากลของยุโรปในการวัดความสามารถทางภาษา (CEFR) เป็นมาตรฐานสากลสําหรับการอธิบายทักษะทางภาษา โดยจะอธิบายถึงความสามารถทางภาษาในระดับคะแนน 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับ A1 สําหรับผู้เริ่มต้น จนถึงระดับ C2 สําหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา


หากคุณต้องการย้ายถิ่นฐาน ศึกษา หรือทํางานในสหราชอาณาจักร คุณอาจจําเป็นต้องสอบ IELTS สําหรับ UKVI ใช้รายการตรวจสอบวีซ่าของรัฐบาลสหราชอาณาจักรเพื่อดูว่าคุณจําเป็นต้องทําการสอบที่ได้รับอนุมัติหรือไม่และคุณต้องได้คะแนนระดับใด 

เรียนรู้เพิ่มเติม