The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

Untuk mencapai jalur 8 dalam Tugasan Penulisan 2 IELTS , anda perlu menghasilkan karangan yang mengandungi semua ciri positif yang terdapat dalam kriteria penilaian penulisan jalur 8. Mari kita lihat ciri-ciri ini dalam jadual di bawah.  

Jawapan/Respons tugasan

 • menjawab semua bahagian tugasan dengan mencukupi

 • menyampaikan respons/jawapan yang telah dikembangkan dengan baik terhadap soalan dengan idea yang relevan, diperluas dan disokong

Kesesuaian dan kepaduan

 • menyusun maklumat dan idea secara logik

 • menguruskan semua aspek kepaduan dengan baik

 • menggunakan perenggan dengan sesuai dan mencukupi

Sumber leksikal

 • menggunakan pelbagai kosa kata dengan lancar dan fleksibel untuk menyampaikan maksud yang tepat

 • mahir menggunakan item leksikal yang tidak lazim walaupun sekali-sekala mungkin terdapat ketidaktepatan dalam pemilihan kata dan kolokasi

 • jarang membuat kesalahan ejaan dan/atau pembentukan kata

Julat dan ketepatan tatabahasa

 • menggunakan pelbagai struktur

 • sebilangan besar ayat adalah tepat tanpa kesalahan

 • jarang berlaku kesilapan atau ketidaksesuaian

Dengan menggunakan huraian jalur sebagai panduan, kami akan menjelaskan 8 langkah untuk menolong usaha anda memperoleh jalur 8 dalam Tugasan Penulisan 2.  

Kami akan memulakan dengan jawapan/respons tugasan dan kemudian menerangkan semua kriteria untuk menunjukkan apa yang dicari oleh pemeriksa dalam jawapan/respons anda.

Langkah 1: Jawapan hendaklah relevan dengan soalan

Beri jawapan kepada apa yang ditanya dalam soalan tersebut. Jangan hasilkan karangan yang hampir dengan topik yang telah anda sediakan sebelumnya. Pastikan contoh dan idea yang anda berikan relevan. Sekiranya anda terlalu banyak membuat generalisasi dan tidak cukup spesifik, ini akan mempengaruhi cara idea anda disampaikan kepada pemeriksa.  

Lakukan 

 • Pastikan idea anda ada kaitan langsung dengan soalan 

 • Guna idea dan contoh yang anda ketahui dan yang berkaitan langsung dengan topik 

 • Huraikan jawapan anda untuk memasukkan beberapa idea yang akan menyokong soalan tersebut.  

Jangan: 

 • Masukkan maklumat yang tidak berkaitan 

 • Terlalu umum 

 • Hasilkan karangan yang dihafal  

 • Sampaikan penyelidikan atau statistik 'terkini' yang berkaitan dengan topik “At least 41% of all men…”

Langkah 2: Jawab semua bahagian soalan

Anda hendaklah membaca soalan dengan teliti dan ketahui bilangan bahagian di dalam soalan tersebut. Anda mesti menjawab semua bahagian soalan untuk mencapai jalur 6 atau lebih tinggi.  

Mari kita lihat beberapa contoh penggesa (prompt) soalan IELTS dan bilangan bahagian dalam setiap satu, sekiranya anda dikehendaki mengemukakan pendapat anda. Ingat, sangat penting untuk menyampaikan pendapat yang jelas semasa menjawab pernyataan tersebut bagi menunjukkan bahawa anda memahami soalan yang diajukan. Anda juga harus pastikan pendapat itu kekal jelas dalam keseluruhan karangan.

Jenis soalan

Ada berapa bahagian?

Pendapat diperlukan?

Sejauh manakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan ini?

Soalan dengan satu bahagian

Ya, setuju atau tidak setuju, atau tentukan mengapa anda setuju/tidak setuju secara sama rata.

Bincangkan kedua-dua pandangan dan berikan pendapat anda sendiri.

Soalan dengan tiga bahagian - bincangkan kedua-dua pandangan seperti yang dinyatakan

Ya, sampaikan pendapat anda, yang mungkin merupakan salah satu pandangan atau gabungan kedua-duanya.

Mengapa demikian? Berikan sebab-sebab dan penyelesaiannya?

Soalan dengan tiga bahagian

Satu pendapat dikemukakan yang menjelaskan mengapa demikian, sebab-sebab di sebalik isu tersebut dan penyelesaiannya.

Adakah keburukan pelancongan antarabangsa melebihi kebaikannya?

Soalan dengan dua bahagian

Ya, anda mesti menyatakan dengan jelas jika terdapat lebih banyak kebaikan atau keburukan.

Mengapa demikian? Apakah kesannya terhadap individu dan masyarakat?

Soalan dengan tiga bahagian

Ya, anda mesti memberi alasan untuk pernyataan tersebut dan kemudian menunjukkan kesannya terhadap 1) individu dan 2) masyarakat.

Lakukan: 

 • Baca soalan dengan teliti dan ketahui bilangan bahagian dalam soalan tersebut 

 • Kemukakan dan sokong pendapat anda dalam keseluruhan karangan 

 • Sekiranya diminta untuk menyampaikan kedua-dua belah pandangan, pastikan setiap pandangan disampaikan secara seimbang (panjang perenggan yang serupa) 

 • Perhatikan kata jamak. Sekiranya anda diminta untuk memberikan “advantages”, anda mesti memberikan sekurang-kurang 2  

 • Perhatikan perkataan ‘and’. Anda mungkin perlu mengulas lebih daripada satu elemen  

 • Tulis lebih daripada 250 patah perkataan.  

Jangan: 

 • Abaikan bahagian soalan  

 • Andaikan pendapat anda sudah jelas, guna kata ganti orang pertama, “I think” untuk memastikan pemeriksa mengetahui bahawa itu merupakan pendapat anda  

 • Beritahu pemeriksa apa yang akan anda katakan dan apa yang telah anda katakan  

 • Hasilkan karangan pendek. 

Langkah 3: Susun karangan anda secara logikal dengan menggunakan kata hubung untuk mengaitkan poin secara jelas

Idea mesti disampaikan dan disusun dengan jelas - bermula dengan pengenalan sehingga diakhiri dengan kesimpulan. 

Sekiranya anda diminta untuk menyampaikan kedua-dua belah pandangan dan juga pendapat anda, nyatakan pendapat anda pada awal karangan dan kemudian teruskan untuk menyampaikan kedua-dua pandangan tersebut. Kemudian, anda boleh kembali ke pendapat anda semula dan mengakhiri karangan dengan kesimpulan. Ini merupakan kaedah logikal untuk mengemukakan idea-idea ini.  

Lakukan: 

 • Guna pelbagai kata dan frasa penghubung tetapi jangan keterlaluan 

 • Guna frasa adverba dan bukan kata hubung tunggal biasa 

 • Guna kata rujukan dan kata ganti bagi mengelakkan pengulangan (contoh: “this/them/the issue/the problem”)  

 • Guna tanda baca untuk menjadikan penulisan anda lebih koheren  

 • Pastikan idea anda disusun dengan betul  

 • Pastikan idea anda logikal dan senang difahami  

 • Guna perenggan berlainan untuk pengenalan dan kesimpulan  

 • Guna satu perenggan untuk setiap idea atau bidang topik. 

Jangan: 

 • Keterlaluan menggunakan kata hubung biasa seperti “firstly” (sebaliknya, cuba gunakan “The first reason for/ The primary reason for this”)  

 • Mulakan setiap ayat dengan kata hubung (Cuba letakkan di tengah-tengah ayat. Contoh: “Some people believe, however, that individuals must also take responsibility for the environment” or “I believe, on the other hand, that individuals do have a responsibility to…”)  

 • Guna nombor, simbol atau singkatan (1, 2, “etc”, &, +)  

 • Guna tajuk atau tajuk utama  

 • Gariskan perkataan atau frasa 

 • Guna perenggan yang mengandungi hanya satu ayat 

 • Mulakan setiap ayat dengan kata hubung. 

Langkah 4: Gunakan perenggan untuk menyusun karangan anda

Gunakan perenggan untuk menyusun karangan anda kepada bahagian-bahagian yang jelas. Pastikan setiap perenggan mengandungi topik yang jelas dan dikembangkan dengan sekurang-kurangnya dua ayat.  

Anda boleh menggunakan akronim "PEEL" apabila menulis karangan anda:  

Pandangan (“Point”) – perkenalkan topik atau ayat topik anda 

Contoh (“Example”) – contoh yang menyokong poin anda 

Terangkan (“Explain”) – mengapa bukti ini menyokong pandangan anda 

Pautkan (“Link”) – peralihan ke topik atau perenggan seterusnya 

Anda hendaklah menggunakan bilangan perenggan yang mencukupi untuk menunjukkan dengan jelas respons/jawapan yang berstruktur. Ini akan menunjukkan bahawa anda dapat menyusun dan menyampaikan pemikiran dan idea anda secara logikal.  

Berikut ialah beberapa idea tentang bilangan perenggan yang boleh anda sertakan dalam sesebuah karangan: 

Jenis soalan

Berapa banyak perenggan?

Perenggan

Sejauh manakah anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan ini?

4/5

 1. Pengenalan

 2. Sebab mengapa saya bersetuju/tidak bersetuju

 3. Sebab lain mengapa saya bersetuju/tidak bersetuju

 4. Perenggan konsesi sebab mengapa saya tidak setuju/tidak bersetuju

 5.  Kesimpulan

Bincangkan kedua-dua pandangan dan berikan pendapat anda sendiri.

5

 1. Pengenalan

 2. Satu pandangan

 3. Pandangan lain

 4. Pendapat anda

 5. Kesimpulan

Mengapa demikian? Berikan sebab-sebab dan penyelesaiannya?

5

 1. Pengenalan

 2. Sebab mengapa ia begitu

 3. Sebab-sebabnya

 4. Penyelesaiannya

 5. Kesimpulan

Adakah keburukan pelancongan antarabangsa melebihi kebaikannya?

4

 1. Pengenalan (lebih banyak kebaikan)

 2. Kebaikan (3)

 3. Keburukan (2)

 4. Kesimpulan

Mengapa demikian? Apakah kesannya terhadap individu dan masyarakat?

5

 1. Pengenalan

 2. Mengapa demikian

 3. Kesan erhadap individu

 4. Kesan erhadap masyarakat

 5. Kesimpulan

Lakukan: 

 • Guna perenggan 

 • Guna kata penghubung antara dan di dalam perenggan anda 

 • Tinggalkan ruang antara setiap perenggan (satu baris)  

 • Guna satu perenggan untuk setiap topik  

 • Pastikan ada perenggan pengenalan dan kesimpulan. 

Jangan 

 • Guna perenggan yang mempunyai hanya satu ayat 

 • Guna perenggan yang sangat panjang sehingga meliputi keseluruhan halaman (ujian berdasarkan kertas)

Langkah 5: Gunakan perbendaharaan kata yang kurang lazim dan eja dengan betul

Anda akan lihat dalam huraian jalur bahawa penulis yang memperoleh jalur 8 mengaplikasikan kata leksikal yang jarang digunakan. Apabila kita mempelajari sesuatu bahasa, kita menggunakan kedua-dua istilah yang kerap dan tidak kerap. Istilah kerap ialah perkataan dan frasa yang kita gunakan setiap hari untuk merujuk kepada pengalaman peribadi dan tabiat harian. Istilah tidak kerap digunakan ketika kita membincangkan topik tertentu atau ketika kita menggunakan bahasa idiomatik (frasa kata kerja).  

Perkataan kuno dan tidak digunakan dalam pertuturan harian tidak boleh digunakan. Sekiranya anda memilih sinonim, maknanya mestilah sama dan tidak mengubah idea yang disampaikan. Contohnya, “adolescent/teenager” mempunyai makna yang hampir sama dan boleh digunakan silih berganti. Walau bagaimanapun, “toddler/baby” mempunyai makna yang sangat berbeza. 

Kolokasi juga disebut dalam jalur 8. Anda diandaikan tahu perkataan mana yang digunakan bersama, dan perkataan mana yang sesuai digunakan untuk topik yang berbeza.  

Sekiranya anda membincangkan jenayah kanak-kanak, anda boleh menggunakan istilah “minor” kerana ini ialah istilah undang-undang yang digunakan untuk kanak-kanak di bawah usia 18 tahun.  

Sekiranya anda menggunakan frasa kata kerja, pastikan bahawa anda menggunakan kata depan (sendi) yang betul kerana ia dapat mengubah makna:  

“throw out/away” = buang  

“throw up” = muntah/loya  

Hanya gunakan idiom (bahasa budaya) jika anda memahami perkataan itu sepenuhnya dan jika sesuai dengan topik yang anda bincangkan.  

Lakukan

 • Guna pilihan kata yang tepat  

 • Guna bahasa pertuturan harian  

 • Guna perkataan yang anda fahami  

 • Guna perkataan dan frasa yang berkaitan dengan topik  

 • Guna kolokasi dan frasa kata kerja (kata-kata yang lazim digunakan bersama, contohnya “environmental pollution | major issue | promising future”) 

Jangan 

 • Buat kesalahan ejaan  

 • Buat kesalahan tipografi  

 • Campur adukkan ejaan Amerika dan Inggeris (Anda hendaklah memilih salah satu)  

 • Guna perkataan yang anda tidak fahami atau tidak tahu ejaannya.  

 • Guna perkataan yang tidak tepat seperti “stuff/thing”  

 • Guna slanga seperti “gonna”  

 • Guna bahasa kuno [“the masses| denizens | myopic view | Hitherto”]  

 • Guna sinonim secara berlebihan - hanya satu sudah memadai 

 • Guna idiom/klise  

 • Guna perkataan yang disingkatkan (“can’t, doesn’t”)

Langkah 6: Jangan gunakan bahasa, frasa atau contoh yang dihafal

Jangan gunakan sebarang bahasa, frasa atau contoh yang dihafal dalam keseluruhan karangan anda. Ia mudah dikesan oleh pemeriksa dan tidak menunjukkan kemampuan anda untuk menulis dengan lancar.  

Frasa, idiom, peribahasa dan klise yang terlalu kerap digunakan juga harus dielakkan. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, ia sering digunakan dalam perbualan. Ini termasuk frasa seperti:  

 • “The grass is always greener on the other side”  

 • “Love is blind”  

 • “Off the top of my head”  

 • “Old is gold”  

 • “A friend in need is a friend indeed”  

Selain itu, jangan gunakan istilah berikut dalam penulisan kerana ia tidak jelas dan tidak dapat melengkapkan tugas dengan sewajarnya. Anda harus selalu menggunakan bahasa yang jelas dan membuat pilihan perkataan yang sesuai yang akan menyampaikan idea anda dengan jelas. 

Bad

Good

Bad

Good

Nowadays

In recent times

Crux of the discussion

The main/key issue is…

Can’t

cannot

Stuff/thing

Gunakan perkataan yang betul!

Controversial issue

Major issue

e.g.

For example, …

The pros and cons

Benefits and drawbacks

Every coin has two sides/faces

There are both disadvantages and advantages…

Firstly

The primary reason why

A double-edged sword

The solution can also cause issues as…

Secondly

Lack of education is another reason why…

In a nutshell

In conclusion…

Langkah 7: Gunakan pelbagai struktur ayat yang kompleks

Untuk memperoleh jalur 8, anda dijangkakan dapat menggunakan pelbagai struktur dengan tepat untuk mengemukakan idea dan pendapat anda. Tunjukkan kepada pemeriksa bahawa anda boleh menggunakan pelbagai struktur dan pastikan ayat anda bebas daripada kesilapan. 

Adalah penting untuk menggunakan gabungan ayat yang kompleks dan mudah. Namun ingat, ayat kompleks anda hendaklah tidak panjang dan rumit.  

Tanda baca anda hendaklah tepat, dengan penggunaan huruf besar, koma dan noktah dengan betul.  

Di bawah ialah senarai kesalahan yang paling lazim:

Tatabahasa

Kesalahan biasa

Klausa Relatif (“Relative Clause”)

Tidak menggunakan kata ganti nama dengan betul - who/that/which

Klausa bersyarat (“Conditional clause”)

Penggunaan tatabahasa yang salah untuk jenis klausa - Sifar, Jenis 1,2,3

Kala kini/lampau sempurna (“Present perfect/past”)

Penggunaan tatabahasa yang salah - had/have had

Pasif (“Passive”)

Memilih partisipel lampau (“past participle”) yang salah

Gerund

Kesalahan dalam penggunaan -ing

Kata nama hitung (“Countable noun”)

Kesalahan dalam penggunaan kata nama tunggal (“singular noun”) dan kata nama jamak (“plural noun”)

Artikel (“Article”)

Salah menggunakan “a”/”the”, atau tidak menggunakannya sama sekali

Kepadanan subjek/kata kerja (“Subject/verb agreement”)

The girls ‘are’ – kata nama tunggal atau jamak

Kata sendi nama (“Preposition”)

Memilih kata sendi nama sandaran yang salah, kata sendi nama yang salah untuk tempat dan sebagainya.

Tanda baca (“Punctuation”)

Tidak digunakan dengan betul, atau tidak digunakan sama sekali.

Langkah 8: Senarai semak

Gunakan senarai semak berikut untuk memastikan bahawa penulisan anda mengandungi semua ciri positif jalur 8

Jawapan/Respons tugasan

 •  Sudahkah anda menjawab SEMUA bahagian soalan dengan sewajarnya?

 • Adakah semua idea dan sokongan anda mempunyai kaitan langsung dengan soalan?

 • Adakah anda mengelakkan daripada membuat generalisasi keterlaluan berkenaan topik?

 • Adakah pemeriksa mengetahui dengan tepat apa yang anda fikirkan dan adakah anda menyampaikan pandangan anda dengan jelas untuk keseluruhan karangan?

 • Adakah anda menyokong idea anda dengan contoh yang jelas [bukan hasil kajian dan tinjauan yang kabur]?

 • Adakah anda menulis lebih daripada 250 patah perkataan?

 

Kesesuaian dan kepaduan

 • Bolehkah pemeriksa mengikuti idea anda dengan mudah, dari awal hingga akhir karangan?

 • Adakah kandungan karangan dikembangkan dengan cara yang jelas [pengenalan, idea utama dengan contoh yang menyokong, kesimpulan]?

 • Adakah anda menggunakan pelbagai kata dan frasa hubung?

 • Adakah anda mengelakkan kata-kata yang berulang atau memulakan setiap ayat dengan kata hubung [Firstly...Secondly…Thirdly]?

 • Adakah anda menggunakan kata-kata yang merujuk [These issues…] dan penggantian [problems/issues] dengan betul?

 • Adakah bilangan perenggan anda mencukupi?

 • Adakah anda menggunakan satu perenggan untuk mengembangkan setiap idea? 

 • Adakah terdapat perenggan pendahuluan dan penutup yang jelas? 

Sumber leksikal

 • Adakah anda menggunakan pelbagai kosa kata yang berkaitan dengan topik?

 • Adakah anda menggunakan pilihan kosa kata yang tepat?

 • Adakah anda elakkan daripada menggunakan bahasa hafalan , klise [contoh: double-edged sword] dan peribahasa?

 • Adakah anda menggunakan kolokasi dengan betul [contoh: environmental problem | global issue]?

 • Adakah anda menggunakan kata-kata tidak lazim yang sesuai [contoh: detrimental to | cultural diversity | measures]?

 • Sudahkah anda membetulkan kesalahan ejaan anda?

 • Sudahkah anda menyemak sebarang kesalahan menaip?

 • Adakah anda menggunakan bentuk perkataan yang betul yang anda perlukan [kata keterangan, kata nama, kata sifat dan kata kerja]?

Julat dan ketepatan tatabahasa

 • Adakah anda menggunakan struktur mudah dan kompleks dengan tepat?

 • Adakah anda menggunakan struktur berbeza [klausa bersyarat, kala kini sempurna, klausa relatif, kata kerja modal]?

 • Adakah anda mengelakkan ayat yang panjang dan rumit?

 • Adakah ayat anda tepat tanpa kesalahan?

 • Adakah anda menggunakan tanda baca dengan betul?

 • Adakah anda menggunakan huruf besar untuk memulakan ayat dan untuk kata nama khas?

 • Adakah anda menggunakan tanda koma dalam ayat kompleks, mengikut kesesuaian? [contoh: If the government invests funds in implementing environmentally-friendly solutions, pollution in the atmosphere will be reduced.]

 • Adakah anda menggunakan noktah (.) untuk mengakhiri ayat?

Jika anda mengikuti 8 langkah ini, anda mempunyai peluang yang besar dalam usaha anda mencapai jalur 8 dalam Tugasan Penulisan 2. 

Is IELTS writing hard?

IELTS writing is not so hard if you have a thorough understanding of the test format and are able to organise your thoughts into grammatically-correct, well-structured sentences. Obviously it requires a fair amount of practice. To make it easy, IDP has launched IELTS Prepare where you can access a range of preparation materials: from practice tests, sample answers, videos and articles, all the way to expert assessments, online courses, webinars and more.

IELTS writing for beginners

Join our free IDP IELTS webinars that are designed to give you a sense of what to expect during the IELTS Writing test and guide you towards reaching a high band score:

 • Improve your understanding of the writing test format and questions

 • Identify key points

 • Make your answers relevant

 • Organize your answers in a more coherent manner