The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

ការក្រឡេកមើលដោយសង្ខេបអំពីតេស្តការសរសេរនៃ IELTS ប្រភេទ Academic

រយៈពេល៖ 60 នាទី

តេស្តការសរសេរនៃ IELTS ប្រភេទ Academic មានពីរកិច្ចការ។ ប្រធានបទនៅក្នុងកិច្ចការទាំងនេះទាក់ទងទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ទូទៅ និងសមស្របសម្រាប់អ្នកធ្វើតេស្ត ដែលចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា ឬស្វែងរកការចុះឈ្មោះជំនាញ។ ចម្លើយទៅនឹងកិច្ចការទាំងពីរនេះត្រូវសរសេរជាទម្រង់ផ្លូវការ។ 

កិច្ចការទី 1  

អ្នកនឹងត្រូវបានឲ្យបង្ហាញដោយប្រើក្រាហ្វ តារាង គំនូសតាង ឬដ្យាក្រាម ហើយត្រូវសុំឲ្យពិពណ៌នា សង្ខេប ឬពន្យល់ព័ត៌មាន តាមពាក្យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ អ្នកអាចត្រូវបានប្រាប់ឲ្យពិពណ៌នា និងបង្ហាញទិន្នន័យ រៀបរាប់អំពីដំណាក់កាលនៃដំណើរការអ្វីមួយ របៀបដែលអ្វីមួយដំណើរការ ឬពិពណ៌នាអំពីវត្ថុ ផែនការ ឬការរចនា។  

កិច្ចការទី 2  

អ្នកនឹងត្រូវបានស្នើឲ្យសរសេរតែងសេចក្តីមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនៈ ការពិភាក្សាវែកញែក ឬបញ្ហា។ អ្នកនឹងគាំទ្រទស្សនៈរបស់អ្នកជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធដោយប្រើចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ 

សង្ខេបហេតុការណ៍ ឬតួលេខ ពីព័ត៌មានក្រាហ្វិក

នៅក្នុងកិច្ចការសរសេរ ទី 1 នៃតេស្ត IELTS ប្រភេទ Academic អ្នកនឹងត្រូវបានគេបង្ហាញនូវដ្យាក្រាម ដែលជាវិធីបង្ហាញព័ត៌មានដែលអាចមើលឃើញមួយ។ អ្នកអាចត្រូវបានបង្ហាញដ្យាក្រាមមួយ ឬច្រើនជាងមួយ។ ព័ត៌មានដែលមើលឃើញនេះអាចត្រូវបានបង្ហាញជា៖ 

  • តារាង 

  • គំនូសតាង 

  • ដ្យាក្រាម 

  • នីតិវិធី 

  • ក្រាហ្វ 

  • ផែនទី 

អ្នកក៏នឹងត្រូវបានផ្តល់នូវការណែនាំ ដូច្នេះ ចូរសង្ខេបព័ត៌មាន ដែលអ្នកឃើញ ដោយជ្រើសរើស និងរាយការណ៍អំពីលក្ខណៈសំខាន់ៗ ដែលអ្នកឃើញ ដោយធ្វើការប្រៀបធៀបនៅនឹងកន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធ។  អ្នកចាំបាច់ត្រូវធ្វើកិច្ចការផ្ទេរព័ត៌មាន - ព័ត៌មានមើលឃើញ ដែលគេផ្តល់ឲ្យអ្នក ចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញជាទម្រង់អត្ថបទ។ 

ដើម្បីបញ្ចប់ភារកិច្ចដោយជោគជ័យ អ្នកត្រូវ៖ 

  1. សរសេរសេចក្តីផ្តើម 

  2. សរសេរអំពីសេចក្តីសង្ខេបទូទៅ (ការសង្ខេបពីអ្វីដែលអ្នកឃើញ) 

  3. បង្ហាញ និងរំលេចនូវចំណុចសំខាន់ៗជាមួយតួលេខ (ទិន្នន័យ) 

អ្នកត្រូវសរសេរយ៉ាងហោចណាស់ 150 ពាក្យ ហើយចម្លើយត្រូវសរសេរឲ្យបានពេញលេញ ដោយមិនប្រើសញ្ញាចំណុច ឬកំណត់សម្គាល់ឡើយ។  

ការសរសេរតែងសេចក្តី

នៅក្នុងកិច្ចការទី 2 នៃតេស្តការសរសេរប្រភេទ Academic អ្នកត្រូវបានតម្រូវឲ្យសរសេរតែងសេចក្តីឆ្លើយតបនឹងទស្សនៈ ការពិភាក្សាវែកញែក ឬបញ្ហា។ តែងសេចក្តីគួរតែត្រូវបានសរសេរតាមបែបសិក្សា ឬបែបពាក់កណ្ដាលផ្លូវការ។ ប្រធានបទគឺនិយាយអំពីបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធ ហើយផ្តោតលើទិដ្ឋភាពជាក់លាក់នៃប្រធានបទ។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើប្រធានបទនិយាយអំពីកុំព្យូទ័រ ការផ្តោតអារម្មណ៍នឹងទៅលើទិដ្ឋភាពជាក់លាក់ ជាជាងលើការសរសេរអំពីកុំព្យូទ័រជាទូទៅ។   

ការណែនាំអំពីកិច្ចការផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវព័ត៌មានអំពីសំណួរដោយប្រាប់ អ្នកអំពីរបៀបពិភាក្សាប្រធានបទក្នុងការតែងសេចក្តីរបស់អ្នក។ អ្នកអាចនឹងត្រូវបានស្នើឲ្យផ្តល់នូវព័ត៌មានជាក់ស្តែង ផ្តល់ចំណុចសំខាន់ៗ និងបង្ហាញនូវដំណោះស្រាយ បង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវចំពោះមតិយោបល់ ឬវាយតម្លៃភស្តុតាង និងគំនិត។ វាសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកត្រូវបំពេញកិច្ចការដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដោយប្រើគំនិតនិងឧទាហរណ៍ពាក់ព័ន្ធដើម្បីគាំទ្រដល់ជំហររបស់អ្នក។ គំនិតរបស់អ្នកគួរតែត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងច្បាស់ដោយប្រើកថាខណ្ឌសម្រាប់គោលគំនិតនីមួយៗ។ អ្នកត្រូវសរសេរយ៉ាងតិចបំផុត 250 ពាក្យ។  

អ្នកត្រូវបានគេវាយតម្លៃលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការអនុវត្តតាមការបែបបទសំណេរតែងសេចក្តីជាភាសាអង់គ្លេស ដើម្បីរៀបចំនិងភ្ជាប់ព័ត៌មានតាមរបៀបដែលប្រទាក់គ្នាដោយប្រើភាសាបានត្រឹមត្រូវ និងសមរម្យដើម្បីបង្ហាញគំនិតនិងយោបល់របស់អ្នក។

សំណួរគំរូ

Can I retake IELTS Writing only?

Yes, IELTS does allow retaking of individual test components.

It's IELTS One Skill Retake.

You're eligible to book IELTS One Skill Retake after you have recently completed a full test on computer and received your IELTS test score, from an eligible test centre. You must book your IELTS One Skill Retake within 60 days of your original test date.

You can check more details about IELTS One Skill Retake here.

IELTS Writing sample answers

Looking for IELTS Writing sample answers? With IELTS Prepare, you have access to a range of preparation materials at your fingertips: from practice tests, sample answers, videos and articles, all the way to expert assessments, online courses, webinars and more.