តេស្ត IELTS Life Skills គឺសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការបង្ហាញនូវជំនាញស្តាប់ និងជំនាញនិយាយជាភាសាអង់គ្លេស នៅកម្រិត A1, A2 ឬ B1 នៃគ្រោងការណ៍ទូទៅនៃសេចក្តីយោងសម្រាប់ភាសានានានៃសហភាពអ៊ឺរ៉ុប (CEFR)។ អ្នកអាចប្រើលទ្ធផលតេស្ត Life Skills របស់អ្នកដើម្បីដាក់ពាក្យសុំប្រភេទទិដ្ឋាការជាក់លាក់មួយចំនួនទៅចក្រភពអង់គ្លេស។ នៅក្នុងតេស្ត Life Skills អ្នកនឹងត្រូវបានវាយតម្លៃតែលើជំនាញស្តាប់ និងនិយាយតែប៉ុណ្ណោះ។ មន្ត្រីកំណែតេស្ត ដែលមានគុណវុឌ្ឍិ និងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល នឹងធ្វើការវាយតម្លៃភាពស្ទាត់ជំនាញផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកលើជំនាញទាំងពីរនោះ។

មន្ត្រីកំណែតេស្ត IELTS ទាំងអស់ត្រូវមានគុណវុឌ្ឍិពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀនដើម្បីត្រូវបានជ្រើសរើសដោយមណ្ឌលធ្វើតេស្ត។ មន្រ្តីទាំងនេះធ្វើការដោយប្រើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការវាយតម្លៃដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ ហើយរាល់ការដាក់ពិន្ទុរបស់ពួកគេគឺស្ថិតនៅក្រោមនីតិវិធីត្រួតពិនិត្យគុណភាព។ ទាំងអស់នេះគឺមានឡើង ដើម្បីធានាថា លទ្ធផលរបស់អ្នកមានយុត្តិធម៌ និងត្រឹមត្រូវ។

នៅក្នុងតេស្ត IELTS Life Skills មន្ត្រីកំណែនឹងដាក់ពិន្ទុឲ្យអ្នកផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការទទួល និងបញ្ជូនព័ត៌មាន ការនិយាយដើម្បីទំនាក់ទំនង និងការចូលរួមក្នុងការពិភាក្សា។ វាក៏គ្មានលំដាប់ពិន្ទុណាមួយត្រូវបានផ្តល់ឲ្យក្នុងតេស្ត LIfe Skills នោះទេ លទ្ធផលរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ឲ្យជាការ ជាប់ ឬ ធ្លាប់។

សួរ IELTS

តើអ្វីជា “ពិន្ទុជាប់” សម្រាប់តេស្ត IELTS?

នៅក្នុងតេស្តបំនិនជីវិត IELTS លទ្ធផលរបស់អ្នកមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនជាពិន្ទុជាប់ ឬធ្លាក់ទេ។


មិនមានពិន្ទុជាប់ ឬពិន្ទុធ្លាក់ទេក្នុងតេស្ត IELTS សម្រាប់ការសិក្សា ឬ តេស្តនៃការបណ្តុះបណ្តាលទូទៅ។ ពិន្ទុត្រូវបានដាក់ដោយប្រើប្រព័ន្ធពិន្ទុ 9 កម្រិត។ ស្ថាប័នអប់រំ ឬអង្គការនីមួយៗកំណត់កម្រិតពិន្ទុ IELTS ផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបុគ្គលម្នាក់ៗ។

ស្វែងយល់បន្ថែម