តេស្តការនិយាយ នៃតេស្ត IELTS គឺដូចគ្នាសម្រាប់ទាំងតេស្តប្រភេទ General Training និងតេស្តប្រភេទ Academic និងវាយតម្លៃការប្រើប្រាស់ភាសានិយាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នក។ រាល់តេស្តការនិយាយទាំងអស់ត្រូវធ្វើដោយផ្ទាល់ទល់មុខគ្នាជាមួយមន្ត្រីកំណែតេស្ត IELTS ដែលមានការបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវ ហើយត្រូវបានថតរក្សាទុក ក្នុងករណីដែលតេស្តទាំងនេះត្រូវការពិនិត្យឡើងវិញ។

តេស្តការនិយាយប្រើរយៈពេលពី 11 ទៅ 14 នាទី ហើយវាមាន 3 ផ្នែក។ ផ្នែកទី 1 គឺជាផ្នែកដំបូងរបស់តេស្តដែលមន្ត្រីកំណែនឹងសួរទៅអ្នកនូវសំណួរទូទៅមួយចំនួនអំពីប្រធានបទដែលប្រហាក់ប្រហែល ដូចជាការងារ គ្រួសារ ការសិក្សា និងចំណង់ចំណូលចិត្ត។

ក្នុងផ្នែកទី 2 អ្នកនឹងទទួលបានកាតដែលមានប្រធានបទមួយ។ អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ពេលមួយនាទីដើម្បីកត់ចំណាំលើប្រធានបទ ហើយនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននូវខ្មៅដៃមួយ និងក្រដាសមួយសន្លឹក ដើម្បីត្រៀមចម្លើយរបស់អ្នក។ បន្ទាប់មក អ្នកត្រូវនិយាយអំពីប្រធានបទនោះរយៈពេលពីរនាទី។ ក្នុងផ្នែកទី 3 នៃការសម្ភាសន៍ អ្នកនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នារវាងមនុស្សពីរនាក់គឺជាមួយមន្ត្រីកំណែ ដែលនឹងសួរសំណួរទាក់ទងនឹងប្រធានបទដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងផ្នែកទី 2។

តេស្តការនិយាយអាចធ្វើក្នុងថ្ងៃតែមួយដូចតេស្តផ្សេងទៀតដែរ ឬអាចធ្វើមួយសប្តាហ៍មុន ឬក្រោយពេលផ្នែកនៃតេស្តផ្សេងទៀត។

សួរ IELTS

Ask IELTS

តើខ្ញុំអាចធ្វើតេស្តបានគ្រប់ផ្នែកក្នុងថ្ងៃតែមួយបានទេ?

តេស្តផ្នែកការស្តាប់ ការអាន និងការសរសេរ ត្រូវធ្វើភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ផ្នែកនីមួយៗនៅថ្ងៃតែមួយ។ នៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលធ្វើតេស្តមួយចំនួន អ្នកនឹងអង្គុយធ្វើតេស្តការនិយាយនៅថ្ងៃដដែល ឬរហូតដល់ 7 ថ្ងៃមុន ឬក្រោយកាលបរិច្ឆេទធ្វើតេស្តរបស់អ្នក។


ប្រសិនបើអ្នកធ្វើIELTS ដែលធ្វើតេស្តតាមកុំព្យូទ័រ ការធ្វើតេស្តនិយាយនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃដដែល អាចមុនឬក្រោយតេស្តទាំងបីនោះ។

ស្វែងយល់បន្ថែម