ប្រសិនបើអ្នកចង់ដាក់ពាក្យសុំពន្យាទិដ្ឋាការឲ្យគ្រួសារ ប្តីប្រពន្ធ ឬដៃគូ ដើម្បីទៅចក្រភពអង់គ្លេស អ្នកទំនងជាត្រូវធ្វើតេស្ត បំនិនជីវិត A2 ដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំនាញស្តាប់ និងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នក។

ការធ្វើតេស្ត IELTS /សម្រាប់ UKVI គឺជាការធ្វើតេស្តភាសាអង់គ្លេសដែលមានសុវត្ថិភាព (SELT) ដែលទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងទិដ្ឋាការ និងអន្តោប្រវេសន៍ចក្រភពអង់គ្លេស ដែលជាភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ពីភាពស្ទាត់ជំនាញផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នក។ បំនិនជីវិត A2 វាស់ស្ទង់នូវជំនាញស្តាប់ និងការនិយាយរបស់អ្នកនៅកម្រិត A2 ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌអឺរ៉ុបទូទៅ (CERF) ក្នុងការប្រឡងដែលប្រើពេលពី 16 ទៅ 18 នាទី ជាមួយមន្ត្រីកំណែ និងអ្នកធ្វើតេស្តមួយផ្សេងទៀត។ សមត្ថភាពរបស់អ្នកធ្វើតេស្តលើកទីពីរនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលតេស្តរបស់អ្នកទេ។

អ្នកនឹងត្រូវបានវាយតម្លៃលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការស្តាប់ និងឆ្លើយតបទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់និយាយ ដែលអ្នកត្រូវទទួល និងបញ្ជូនព័ត៌មានមូលដ្ឋាន និងប្រាស្រ័យទាក់ទងស្តីពីប្រធានបទដែលប្រហាក់ប្រហែល។

មន្ត្រីរៀបចំការប្រឡងអាចឲ្យអ្នកពិពណ៌នាអំពីប្រធានបទ ផ្តល់យោបល់ ឬចំណង់ចំណូលចិត្ត និងបង្ហាញអំពីហេតុផលទាំងនោះ ហើយពន្យល់ និងពង្រីកលើប្រធានបទមួយ។ អ្នកក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមន្ត្រីរៀបចំការប្រឡង និងអ្នកធ្វើតេស្តផ្សេងទៀត។

សួរ IELTS

តើអ្វីជា “ពិន្ទុជាប់” សម្រាប់តេស្ត IELTS?

នៅក្នុងតេស្តបំនិនជីវិត IELTS លទ្ធផលរបស់អ្នកមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនជាពិន្ទុជាប់ ឬធ្លាក់ទេ។


មិនមានពិន្ទុជាប់ ឬពិន្ទុធ្លាក់ទេក្នុងតេស្ត IELTS សម្រាប់ការសិក្សា ឬ តេស្តនៃការបណ្តុះបណ្តាលទូទៅ។ ពិន្ទុត្រូវបានដាក់ដោយប្រើប្រព័ន្ធពិន្ទុ 9 កម្រិត។ ស្ថាប័នអប់រំ ឬអង្គការនីមួយៗកំណត់កម្រិតពិន្ទុ IELTS ផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការបុគ្គលម្នាក់ៗ។

ស្វែងយល់បន្ថែម