The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

ការក្រឡេកមើលដោយសង្ខេបនូវតេស្តស្តាប់ IELTS

រយៈពេល៖ 30 នាទី 

តេស្តស្តាប់គឺដូចគ្នាសម្រាប់ទាំងតេស្ត IELTS ប្រភេទ Academic និងតេស្ត IETLS ប្រភេទ General Training។ អ្នកត្រូវឆ្លើយសំណួរចំនួន 40 សំណួរ ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងខ្សែអាត់ចំនួនបួន។ 

អ្នកនឹងស្តាប់ខ្សែអាត់ចំនួនបួន ដែលជាការលាយបញ្ចូលគ្នានៃសំឡេងមនុស្សនិយាយតែម្នាក់ឯង និងការសន្ទនារបស់អ្នកនិយាយជាភាសាកំណើតច្រើននាក់ ហើយអ្នកនឹងស្តាប់ខែ្សអាត់បានតែម្តងទេ។ មាន 10 សំណួរសម្រាប់ផ្នែកនីមួយៗនៃតេស្តស្តាប់។  

សំណួរទាំងនេះវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពរបស់អ្នកដើម្បីយល់៖ 

 • គោលគំនិតសំខាន់ និងព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់ 

 • ទស្សនៈ និងឥរិយាបទរបស់អ្នកនិយាយ 

 • គោលបំណងនៃការនិយាយ 

 • សមត្ថភាពតាមដានការបង្កើតគំនិត។ 

ព័ត៌មានលម្អិតផ្នែកការស្តាប់៖ 

ខ្សែអាត់ទី 1   កិច្ចសន្ទនារវាងមនុស្សពីរនាក់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងបរិបទសង្គមប្រចាំថ្ងៃ។  

ខ្សែអាត់ទី 2   សំឡេងរបស់មនុស្សនិយាយតែម្នាក់ឯងដែលបានកំណត់ក្នុងបរិបទសង្គមប្រចាំថ្ងៃ ឧទាហរណ៍ សន្ទរកថាអំពីមន្ទីរពេទ្យក្នុងមូលដ្ឋាន។  

ខ្សែអាត់ទី 3   ការសន្ទនារវាងមនុស្សរហូតដល់បួននាក់ ដែលបានកំណត់នៅក្នុងបរិបទអប់រំ ឬការបណ្តុះបណ្តាល ឧទាហរណ៍ គ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ និងនិស្សិតពិភាក្សាអំពីកិច្ចការអ្វីមួយ។  

ខ្សែអាត់ទី 4    សំឡេងរបស់មនុស្សនិយាយតែម្នាក់ឯងអំពីប្រធានបទនៃការសិក្សា ឧទាហរណ៍ ការបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ។ 

ពហុ​ជម្រើស

សំណួរពហុ​ជម្រើសអាចត្រូវបានឆ្លើយជាមួយនឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវមួយ ឬក៏ច្រើនជាងមួយ។ សូមអានសំណួរដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើត្រូវការចម្លើយប៉ុន្មាន។  

នៅក្នុងសំណួរពហុ​ជម្រើស ដែលអ្នកត្រូវជ្រើសរើសចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវ (A, B ឬ C) អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន៖ 

 • សំណួរមួយដែលមានចម្លើយដែលអាចត្រឹមត្រូវចំនួនបី 

 • ការចាប់ផ្តើមនៃប្រយោគមួយ ដែលអាចមានវិធីបញ្ចប់ប្រយោគបីយ៉ាង។ 

នៅក្នុងសំណួរពហុ​ជម្រើស ដែលអ្នកត្រូវជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវច្រើនជាងមួយនោះ អ្នកនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូននូវតារាងចម្លើយដែលអាចមានចម្លើយត្រឹមត្រូវច្រើន ហើយប្រាប់ថា អ្នកត្រូវជ្រើសរើសចម្លើយច្រើនជាងមួយ។  

សំណួរពហុ​ជម្រើសត្រូវបានប្រើដើម្បីសាកល្បងជំនាញជាច្រើន។ អ្នកអាចតម្រូវឲ្យមានការយល់ដឹងលម្អិតអំពីចំណុចជាក់លាក់ ឬការយល់ដឹងជាទូទៅអំពីចំណុចសំខាន់ៗនៃអត្ថបទស្តាប់។

ការផ្គូផ្គង

អ្នកត្រូវបានតម្រូវឲ្យផ្គូផ្គងបញ្ជីនៃសម្ភារដែលមានចុះលេខពីអ្វីដែលអ្នកបានស្តាប់នៅក្នុងខ្សែអាត់សំឡេង ទៅសំណុំនៃជម្រើសនៅលើក្រដាសសំណួរ។ សំណុំនៃជម្រើសអាចជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃប្រភេទមួយចំនួន។ 

ការផ្គូផ្គង វាយតម្លៃពីជំនាញនៃការស្តាប់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត និងថាតើអ្នកអាចយល់ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឲ្យនៅក្នុងការសន្ទនាលើប្រធានបទប្រចាំថ្ងៃ ដូចជា ការកំណត់ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃការផ្តល់ជំរកនៅសណ្ឋាគារ ឬផ្ទះសំណាក់។ វាក៏វាយតម្លៃពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការសន្ទនារវាងមនុស្សពីរនាក់ផងដែរ។ វាក៏អាចត្រូវបានប្រើដើម្បីវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការស្គាល់ទំនាក់ទំនង និងការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងហេតុការណ៍នានានៅក្នុងអត្ថបទស្តាប់។ 

ប្លង់ ផែនទី ការដាក់ស្លាកសញ្ញាដ្យាក្រាម

អ្នកនឹងត្រូវបំពេញស្លាកនៅលើប្លង់ (ឧទាហរណ៍ អាគារ) ផែនទី (ឧទាហរណ៍ ផ្នែកនៃទីក្រុង) ឬដ្យាក្រាម (ឧទាហរណ៍ ឧបករណ៍មួយ) ។ ជាធម្មតា អ្នកអាចជ្រើសរើសចម្លើយរបស់អ្នកពីតារាងមួយនៅលើក្រដាសសំណួរ។ 

កិច្ចការផ្គូផ្គងនេះវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការស្វែងយល់ ឧទាហរណ៍ ការពិពណ៌នាអំពីទីកន្លែង និងភ្ជាប់វាទៅនឹងការតំណាងដែលអាចមើលឃើញ។ នេះអាចរួមបញ្ចូលទាំងលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើតាមទិសដៅបង្ហាញភាសា (ឧទាហរណ៍ ទៅមុខត្រង់/បត់ឆ្វេង/ទល់មុខ)។ 

ទម្រង់បែបបទ កំណត់ត្រា តារាង គំនូសតាងនៃលំហូរ ការបំពេញសេចក្តីសង្ខេប

នៅក្នុងកិច្ចការបំពេញនេះ អ្នកត្រូវបានតម្រូវឲ្យបំពេញចន្លោះនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃអត្ថបទស្តាប់ទាំងអស់។ គម្រោងនេះនឹងផ្តោតលើគំនិតសំខាន់ៗ/ហេតុការណ៍នានានៅក្នុងអត្ថបទ។ វាអាចជា៖ 

 1. ទម្រង់បែបបទ៖ ត្រូវបានប្រើដើម្បីកត់ត្រាព័ត៌មានលម្អិតជាក់ស្តែង ដូចជា ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ 

 2. កំណត់ចំណាំ៖ ត្រូវបានប្រើដើម្បីសង្ខេបព័ត៌មានដោយប្រើគម្រោងដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលលំហាត់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងគ្នា 

 3. តារាង៖ ត្រូវបានប្រើដើម្បីសង្ខេបព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងប្រភេទច្បាស់លាស់ – ឧទាហរណ៍ ទីកន្លែង/ពេលវេលា/តម្លៃ 

 4. គំនូសតាងនៃលំហូរ៖ ត្រូវបានប្រើដើម្បីសង្ខេបអំពីដំណើរការ ដែលមានជាដំណាក់កាលច្បាស់លាស់ ជាមួយនឹងទិសដៅនៃដំណើរការ ដែលបង្ហាញដោយសញ្ញាព្រួញ។ 

អ្នកអាចជ្រើសរើសពាក្យដែលបាត់តាមមធ្យោបាយណាមួយ៖ 

 • ពីបញ្ជីដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងក្រដាសសំណួរ 

 • ពីខ្សែអាត់ 

អ្នកត្រូវតែរក្សាចំនួនពាក្យដែលបានកំណត់ ដូចមាននិយាយក្នុងសេចក្តីណែនាំ ហើយប្រើពាក្យត្រឹមត្រូវដែលអ្នកបានស្តាប់ពីខ្សែអាត់។ 

អ្នកគួរតែអានសេចក្តីណែនាំដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ពីព្រោះចំនួនពាក្យ ឬលេខដែលអ្នកគួរប្រើនឹងខុសគ្នា។ ចំនួនកំណត់នៃពាក្យដែលផ្តល់ឲ្យ ឧទាហរណ៍ ‘មិនលើសពីពីរពាក្យ និង/ឬលេខមួយ’។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើច្រើនជាងចំនួនពាក្យដែលបានកំណត់នោះ ចម្លើយរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាខុស ដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលចំនួនកំណត់នៃពាក្យដោយប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់សំណួរនីមួយៗ។ ពាក្យបង្រួមនឹងមិនត្រូវបានដាក់រាប់ទេ ឧទាហរណ៍ ពាក្យ ‘don’t’ ។ ពាក្យដាក់សហសញ្ញារាប់ជាពាក្យតែមួយពាក្យ ឧទាហរណ៍ ‘police-man’។ 

កិច្ចការបំពេញចន្លោះនេះផ្តោតលើចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកស្តាប់នឹងកត់ត្រាតាមបែបធម្មជាតិក្នុងស្ថានភាពបែបនេះ។ 

ការបញ្ចប់ប្រយោគ

ក្នុងកិច្ចការបំពេញប្រយោគនេះ អ្នកត្រូវអានប្រយោគ ដោយសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗពី៖ 

 • អត្ថបទស្តាប់ទាំងអស់

 • ពីផ្នែកមួយនៃអត្ថបទស្តាប់។  

បន្ទាប់មក អ្នកនឹងត្រូវបំពេញចន្លោះនៅក្នុងប្រយោគនីមួយៗដោយប្រើព័ត៌មានពីអត្ថបទស្តាប់។ ចំនួនកំណត់នៃពាក្យដែលផ្តល់ឲ្យ ឧទាហរណ៍ ‘មិនលើសពីមួយពាក្យ និង/ឬលេខមួយ’។ 

អ្នកគួរតែអានសេចក្តីណែនាំដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុត ពីព្រោះចំនួនពាក្យ ឬលេខដែលអ្នកគួរប្រើនឹងខុសគ្នា។ ចំនួនកំណត់នៃពាក្យដែលផ្តល់ឲ្យ ឧទាហរណ៍ ‘មិនលើសពីពីរពាក្យ និង/ឬលេខមួយ’។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើច្រើនជាងចំនួនពាក្យដែលបានកំណត់នោះ ចម្លើយរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាខុស ដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលចំនួនកំណត់នៃពាក្យដោយប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់សំណួរនីមួយៗ។ ពាក្យបង្រួមនឹងមិនត្រូវបានដាក់រាប់ទេ ឧទាហរណ៍ ពាក្យ ‘don’t’ ។ ពាក្យដាក់សហសញ្ញារាប់ជាពាក្យតែមួយពាក្យ ឧទាហរណ៍ ‘police-man’។ 

ការបញ្ចប់ប្រយោគផ្តោតលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅក្នុងអត្ថបទស្តាប់។ អ្នកត្រូវតែយល់ពីទំនាក់ទំនងដែលមានមុខងារ ដូចជា ហេតុ និងផល។ 

សំណួរ-ចម្លើយខ្លី

ក្នុងប្រភេទសំណួរចម្លើយខ្លី អ្នកត្រូវអានសំណួរ ហើយបន្ទាប់មកសរសេរចម្លើយខ្លីដោយប្រើព័ត៌មានពីអត្ថបទស្តាប់។ ជួនកាល អ្នកធ្វើតេស្តត្រូវបានគេផ្តល់នូវសំណួរ ដែលតម្រូវឲ្យពួកគេសរសេរពីរ ឬបីចំណុច។ 

ចំនួនកំណត់នៃពាក្យដែលផ្តល់ឲ្យ ឧទាហរណ៍ ‘មិនលើសពីពីរពាក្យ និង/ឬចំនួនមួយ’។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើច្រើនជាងចំនួនពាក្យដែលបានកំណត់នោះ ចម្លើយរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាខុស ដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលចំនួនកំណត់នៃពាក្យដោយប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់សំណួរនីមួយៗ។ ពាក្យបង្រួមនឹងមិនត្រូវបានដាក់រាប់ទេ ឧទាហរណ៍ ពាក្យ ‘don’t’ ។ ពាក្យដាក់សហសញ្ញារាប់ជាពាក្យតែមួយពាក្យ ឧទាហរណ៍ ‘police-man’។ 

ចម្លើយខ្លីផ្តោតលើសមត្ថភាពក្នុងការស្តាប់ហេតុការណ៍ជាក់ស្តែង ដូចជា ទីកន្លែង តម្លៃ ឬពេលវេលា ដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទស្តាប់។