The official IELTS by IDP app is here! Download it today.

Close

ផ្នែកទី 1៖ សេចក្តីផ្តើម និងសំណួរអំពីប្រធានបទដែលប្រហាក់ប្រហែល

4 ទៅ 5 នាទី 

ផ្នែកទី 1 នៃតេស្តនឹងចាប់ផ្តើមដោយមានមន្ត្រីកំណែសុំឲ្យអ្នកនិយាយឈ្មោះរបស់អ្នក និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ 

បន្ទាប់អ្នក អ្នកនឹងត្រូវបានសួរសំណួរទូទៅអំពីខ្លួនអ្នក ដូចជា កន្លែងដែលអ្នករស់នៅ ឬអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើ (កំពុងធ្វើការ ឬកំពុងសិក្សា)។ 

បន្ទាប់មក អ្នកនឹងត្រូវបានសួរសំណួរមួយចំនួនអំពីប្រធានបទដែលប្រហាក់ប្រហែល ឧទាហរណ៍ អំពីតន្ត្រីដែលអ្នកចូលចិត្ត ការចម្អិនអាហារ អាកាសធាតុ ឬខ្សែភាពយន្តដែលអ្នកចូលចិត្ត។ ជាទូទៅ អ្នកនឹងត្រូវបានសួរអំពីប្រធានបទមួយ ឬពីរ។  

មន្ត្រីកំណែនឹងសួរសំណួរដែលបានសរសេរទុក ហើយនឹងស្តាប់ចម្លើយរបស់អ្នក ដោយជម្រុញឲ្យអ្នកផ្តល់ចម្លើយឲ្យបានវែងជាមួយនឹង “មូលហេតុអ្វី?” ឬ “ហេតុអ្វីមិនដូច្នោះ?” ប្រសិនបើចម្លើយរបស់អ្នកខ្លីពេក។  

ផ្នែកនៃការធ្វើតេស្តនេះធ្វើឡើងតាមទម្រង់សំណួរ-ចម្លើយ ដែលផ្តោតលើសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទងទស្សនៈ និងព័ត៌មានអំពីប្រធានបទប្រចាំថ្ងៃដោយឆ្លើយសំណួរជាច្រើន។ 

ផ្នែកទី 2៖ ការអនុវត្តតេស្តនិយាយផ្ទាល់មាត់រយៈពេលវែង

3 ទៅ 4 នាទី 

បន្ទាប់ពីផ្នែកទី 1 មន្ត្រីកំណែនឹងផ្តល់ជូនប្រធានបទមួយទៅអ្នក ហើយនឹងសុំឲ្យអ្នកនិយាយអំពីប្រធានបទនោះរយៈពេលពីមួយទៅពីរនាទី។ 

គេនឹងឲ្យប្រធានបទមួយនៅលើកាតទៅឲ្យអ្នក រួមជាមួយក្រដាសមួយសន្លឹក និងខ្មៅដៃមួយសម្រាប់សរសេរ។ នៅលើកាត អ្នកនឹងឃើញពាក្យបង្ហើបសម្រាប់និយាយ និងចំណុចមួយចំនួន ដែលអ្នកអាចបញ្ចូលនៅក្នុងការនិយាយរបស់អ្នកទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះ។ 

អ្នកនឹងមានពេលមួយនាទីដើម្បីរៀបចំ និងធ្វើកំណត់ត្រា មុនពេលអ្នកនិយាយ។ មន្ត្រីកំណែនឹងប្រើកម្មវិធីកំណត់ពេល ហើយនឹងប្រាប់អ្នកថា ពេលវេលារបស់អ្នកជិតដល់ហើយ។  

មន្ត្រីកំណែនឹងប្រាប់អ្នកតើពេលណាត្រូវចាប់ផ្តើមនិយាយ ហើយនឹងរំលឹកអ្នកថា ពួកគេនឹងបញ្ឈប់អ្នកបន្ទាប់ពី 2 នាទីរួច។  ចំណុចដែលមាននៅលើកាតកិច្ចការនឹងជួយអ្នកឲ្យគិតពីអ្វី ដែលត្រូវនិយាយ ហើយអ្នកគួរតែព្យាយាមបន្តនិយាយរយៈពេល 2 នាទីពេញ។ ពួកគេអាចនឹងសួរអ្នកនូវសំណួរអំពីអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយមុននឹងបន្តទៅផ្នែកបន្ទាប់ទៀត។ 

ផ្នែកនៃការធ្វើតេស្តនេះវាយតម្លៃពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការនិយាយលក្ខណៈវែងលើប្រធានបទជាក់លាក់មួយ ដោយប្រើភាសាសមស្រប និងរៀបចំគំនិតរបស់អ្នកតាមរបៀបសមហេតុផល។ អ្នកអាចប្រើបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកលើប្រធានបទនេះដើម្បីជួយបញ្ចប់ការអនុវត្តតេស្តនិយាយដែលមានរយៈពេលវែង។

ផ្នែកទី 3៖ ការពិភាក្សាគ្នាទៅវិញទៅមក

4 ទៅ 5 នាទី 

សំណួរនៅក្នុងផ្នែកទីបីនឹងទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទទូទៅ ដែលអ្នកបាននិយាយនៅក្នុងផ្នែកទី 2។ អ្នកនឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទតាមរបៀបទូទៅ និងអរូបី ដោយបង្ហាញមន្ត្រីកំណែថា អ្នកអាចបញ្ចេញ និងបង្ហាញអំពីភាពត្រឹមត្រូវអំពីទស្សនៈរបស់អ្នក ធ្វើការវិភាគ ពិភាក្សា និងពិចារណាលើប្រធានបទឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅ។ 

ប្រសិនបើការនិយាយដ៏វែងរបស់អ្នកគឺអំពីទីកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដែលត្រូវទៅលេងក្នុងទីក្រុងរបស់អ្នក ផ្នែកនេះអាចចាប់ផ្តើមដោយនិយាយអំពីកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាត ហើយសំណួរទីមួយអាចថា "តើអ្នកគិតថាវាសំខាន់ដែរឬទេក្នុងការថែរក្សាកន្លែងស្អាតៗនៅក្នុងទីក្រុង?" 

មន្ត្រីកំណែនឹងនិយាយច្រើនជាមួយអ្នកក្នុងផ្នែកនេះ ហើយអាចសុំឲ្យអ្នកបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃទស្សនៈរបស់អ្នកដើម្បីមើលថាតើអ្នកអាចទំនាក់ទំនងអំពីគំនិតអរូបីបានយ៉ាងដូចម្តេច បើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រធានបទផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបាននិយាយនៅក្នុងផ្នែកទី 1 និង 2។ 

នៅក្នុងផ្នែកទី 3 អ្នកត្រូវបានវាយតម្លៃពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈ និងបង្ហាញហេតុផល និងវិភាគ ពិភាក្សា និងពិចារណាអំពីបញ្ហាជាច្រើន ដែលទាក់ទងនឹងប្រធានបទទូទៅដែលអ្នកបាននិយាយនៅក្នុងផ្នែកទី 2។