ចាប់ផ្តើមជីវិតរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេស ដូចជា ប្រទេសអូស្រ្តាលី សហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា ចក្រភពអង់គ្លេស ណូវែលហ្សេឡង់ និងអៀរឡង់ ជាមួយនឹង IELTS ។

IELTS ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយស្ថាប័នជាង 11,000 កន្លែងនៅទូទាំង 140 ប្រទេស ដែលរួមមានសាកលវិទ្យាល័យ ក្រុមហ៊ុន អង្គភាពរដ្ឋាភិបាល និងទីភ្នាក់ងារចំណាកស្រុក។

ឧទាហរណ៍ ប្រទេសអូស្រ្តាលីផ្តល់នូវឱកាសយ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់និស្សិត ជាមួយវគ្គសិក្សាចំនួន 22,000 វគ្គ ដែលមាននៅក្នុងស្ថាប័នជាង 1,100 កន្លែង។ ប្រទេសកាណាដាទទួលនិស្សិតអន្តរជាតិជាង 500,000 នាក់ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ខណៈពេលដែលអ្នកអាចទទួលបានការអប់រំលំដាប់ពិភពលោកជាមួយនឹងភាពទាក់ទាញតាមជនបទនៅតាមទីតាំងនានាដូចជា ណូវែលហ្សេឡង់ ឬអៀរឡង់។

ម៉្យាងវិញទៀត ទទួលយកនូវគុណភាពនៃការអប់រំ និងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីពប្រកបដោយឧត្តមភាពនៅចក្រភពអង់គ្លេស។ សាកលវិទ្យាល័យចំនួនបួនក្នុងចំណោមសាកលវិទ្យាល័យនានារបស់ប្រទេសនេះមានចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ពិភពលោក QS (QS World Rankings) ចំណាត់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា Times (Times Higer Education Rankings) និងចំណាត់ថ្នាក់សិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យពិភពលោក (Academic Ranking of World Universities) ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ។

IELTS អាចជួយអ្នកឲ្យសម្រេចបាននូវគោលដៅសិក្សា ការងារ និងចំណាកស្រុកនាពេលអនាគតរបស់អ្នក ដែលបើកចំហទៅកាន់ពិភពលោកទាំងមូលថ្មីមួយដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេស!

សួរ IELTS

How much does the IELTS test cost?

If you take Academic or General Training IELTS, the test costs 180 USD. If you take Academic for UKVI or General Training for UKVI, the test costs 205 USD. Life Skills A1 and B1 tests cost 189 USD.


You can contact your nearest test centre to find out the test fee for your country and in your local currency.

ស្វែងយល់បន្ថែម